Vedtægter for DFB Bornholm
Revideret 2014

§  1.  Foreningens navn:
Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm af 5. november 1881.
Foreningen er hjemmehørende i Bornholms regionskommune og er en afdeling af
”De danske Forsvarsbroderselskaber”.
Foreningens motto er: > Med Gud for Konge og Fædreland <

Formål
§  2.  Foreningen formål:
• At bevare Danmarks demokratiske styreform og kongehuset. 
• Bevarelse af forsvarsviljen og støtten til danskere udsendt i internationale opgaver
• Vedligeholdelse af den nationale holdning og fastholde danske værdier
• Værne om Dannebrog
• Bevare vore nationale mindesmærker
• At virke til oplysning og udbredelse af kendskabet til forsvarsbrodersagen og derved skabe de nødvendige rammer for medlemstilgang
• Ved afholdelse af arrangementer, at sammenholde medlemmerne i dette fællesskab.
 
Medlemmer
§  3.  Foreningens medlemmer:
Som medlemmer kan optages danske statsborgere – kvinder som mænd – der efter bestyrelsens vurdering, har den rette holdning og forsvarsbroderånd og kan gå ind for foreningens formål.
 
Stk. 2.   Indsigelse mod et medlems ret til at være medlem af foreningen kan gøres af mindst 10 medlemmer.
Indsigelsen må ske skriftligt og motiveret til bestyrelsen, som hvis bestemmelserne i § 4 ikke hjemler den ret til at træffe afgørelse, forelægges den for den første generalforsamling, hvor eksklusion afgøres.
 
Stk. 3.   Tilrejsende, som midlertidigt opholder sig på Bornholm, kan deltage i foreningens almindelige festligheder, når de ledsages af et medlem af foreningen.
 
 Udmeldelse og eksklusion
 § 4.   Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen.
Udmeldte, slettede eller ekskluderede medlemmer har intet krav på foreningen.
 
Stk. 2.  Ingen kan blive eller vedblive at være medlem af foreningen når han/hun er straffet for en i den offentlige mening vanærende handling.

Stk. 3.  Viser et medlem sig uberettiget til at være medlem af foreningen i henhold til bestemmelserne i § 3 og 4 skal bestyrelsen straks slette det.
Bestyrelsen skal straks skriftligt underrette vedkommende medlem herom, samt grunden dertil.
       
Stk. 4.   Er den udelukkede ikke tilfreds med bestyrelsens afgørelse, kan medlemmet indanke sagen til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
 
Stk. 5.   Undladelse af at betale medlemsbidraget i et år bevirker, at den pågældende betragtes som udtrådt af foreningen.
Dog kan et sådant medlem på ny indtræde i sine tidligere rettigheder, når dette sker inden et år efter udtrædelsen, og de i mellemtiden påløbne medlemsbidrag betales.
 
Et bortrejst medlem, som vender tilbage og betaler de under bortrejsen påløbne medlemsbidrag, indtræder på ny i sine tidligere rettigheder.
 
Stk. 6.   Ethvert medlem har ved foreningens sammenkomster ikke alene at rette sig efter foreningens love, men må intet foretage sig, som strider mod god orden eller kan være fornærmende for andre.
Den som forser sig herimod, kan af bestyrelsen midlertidigt udvises af foreningen.
 
Stk. 7.   Et medlem som udlåner sit medlemsemblem til et ikke medlem, for at dette kan overvære foreningens arrangementer, har forspildt sin ret til at være medlem af foreningen, og bliver uden videre slettet.
 
Generalforsamling
§  5.   Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, som endelig afgør alle foreningens vedkommende spørgsmål, der således i intet tilfælde kan indbringes for domstolene.
 
Stk. 2.   Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i november måned, på foreningens stiftelsesdag, eller så nær denne som muligt.
 
Stk. 3.   På generalforsamlingen er alle fremmødte medlemmer stemmeberettigede med 1 stemme såfremt de ikke er i kontingentrestance.
Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
 
Stk. 4.   Indvarsling til generalforsamling sker ved bekendtgørelse i landsforeningens medlemsblad ca. 3 måneder før, ved udsendelse af brev eller mail til samtlige medlemmer og ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside samt i eet af de bornholmske medier senest 7 dage før.
 
Stk. 5.   På generalforsamlingen vælges, ved direkte valg, formand samt bestyrelsesmedlemmer blandt de foreslåede kandidater, samt de bestyrelsesmedlemmer der ønsker genvalg.
Medlemmer der ikke er til stede, kan kun vælges såfremt de har givet deres skriftlige samtykke hertil.
 
Stk. 6.   De nedsatte udvalg bør stille et medlem til bestyrelsen.
 
Stk. 7.   Dagsordenen på generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:
 
1. Valg af dirigent
2.   Valg af stemmetællere
3.   Bestyrelsens årsberetning fremlægges af formanden
4.   Orientering fra skydeudvalget
5.   Orientering fra dartudvalget
6.   Orientering fra evt. andre udvalg
7.    Fremlæggelse af revideret regnskab af kassereren
8.    Fastsættelse af kontingent
9.    Indkomne forslag fra medlemmer
10.  Valg af formand (hvert andet år: ulige)
11.  Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert år afgår indtil 4 medlemmer)
12.  Valg af to bestyrelsessuppleanter (hvert år)
13.  Valg af revisor (1 afgår hvert år)
14.  Valg af revisorsuppleant (hvert år)
15.  Eventuelt
 
Stk. 8.   Medlemmer, der ønsker forslag behandlet på generalforsamlingen, må senest 14 dage før indsende disse til formanden.
 
Stk. 9.   Alle spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal og fremsætter forslagsstilleren ønske herom, skal det foregå skriftligt, medmindre generalforsamlingen i hvert enkelt tilfælde vedtager anderledes.
 
Stk. 10.   Efter generalforsamlingen afholdes fællesspisning, hvor årets medlemsjubilarer m.m. hyldes samt nye brødre optages.
 
Stk. 11.  Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen så ofte, den finder anledning dertil, og skal indvarsles, når mindst 25 medlemmer med en skriftlig motiveret henvendelse til formanden begærer det.
 
Stk. 12.  Formanden foranlediger, at sekretæren fører de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til referat.
 
Stk. 13. Umiddelbart efter generalforsamlingen afholder de valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter konstituerende møde.

Regnskab, kontingent og midler
§  6.  Foreningens regnskabsår er fra 1. september til 31. august.

Stk. 2.   Kassereren fører foreningens regnskab, således at det under dets aflæggelse på generalforsamlingen klart fremgår for foreningens medlemmer, hvilke indtægter og udgifter foreningen har haft.
 
Stk. 3.   Regnskabet skal i revideret stand fremlægges på sidste bestyrelsesmøde før generalforsamlingen.

Stk. 4.   Kontingentet som fastsat på generalforsamlingen, opkræves for et år ad gangen i foreningens regnskabsperiode.
 
Stk. 5.   Kommer foreningen i besiddelse af økonomiske midler udover det indbetalte kontingent  samt evt. overskud fra afholdte arrangementer, afgør bestyrelsen hvorledes disse skal forvaltes. 
 
Ledelse og bestyrelse
§  7.   Foreningens tegnes af formanden og/eller forretningsudvalget.
 
Stk. 2.   Til at varetage foreningens anliggender vælges på generalforsamlingen:
1 formand og maksimalt 8 og minimum 4 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter.
 
Stk. 3.   Formanden vælges for 2 år ad gangen i ulige år.
Af den øvrige bestyrelse vælges skiftevis 4 medlemmer hvert år.
Vælges alle 8 medlemmer på en gang, bestemmes afgangen det første år ved lodtrækning, ellers afgår de som har fungeret længst.
Endvidere vælges 2 revisorer, samt en revisorsuppleant.
Revisorerne afgår skiftevis med 1 hvert år og disse skal ikke alene at foretage en almindelig talrevision af foreningens regnskab, men skal tillige have indseende med, at foreningens midler rigtigt er til stede, og at de forvaltes på den mest formålstjenlige måde.
De skal på hvert års regnskab ved deres underskrift, bekræfte at dette sker efter deres bedste skøn.
 
Stk. 4.   Alle suppleanter vælges for et år.

Konstituering og forretningsorden
§  8.  Jfr. § 5 stk. 13 afholder formanden sammen med de valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter konstituerende bestyrelsesmøde.
 
Stk. 2.   På mødet konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og sekretær.
Øvrige medlemmer er menige medlemmer.
 
Stk. 3.   Suppleanterne er ikke medlemmer af bestyrelsen men bør deltage i bestyrelsesmøderne, hvor de har taleret men ikke stemmeret.
 
Stk. 4.   Bestyrelsen fastsætter på det første ordinære bestyrelsesmøde sin forretningsorden.
 
Stk. 5.   Bestyrelsen afholder møder så ofte det skønnes nødvendigt og sekretæren er ansvarlig for at de trufne beslutninger føres til referat, som efterfølgende godkendes af bestyrelsens medlemmer.

Udvalg 
§ 9.   Bestyrelsen nedsætter selv deres udvalg og i disse udvalg kan der godt indgå
medlemmer som ikke er indvalgt i bestyrelsen.
        
Stk. 2.   Foreningen har nedsat et skydeudvalg og et dartudvalg, som overfor bestyrelsen er ansvarlig for afholdelsen af de fastsatte aktiviteter.
 
Stk. 3.   Bestyrelsen kan nedsætte yderligere udvalg såfremt det skønnes nødvendigt.


7.  Særlige bestemmelser

§  10.  Når et medlem afgår ved døden, kan de efterladte anmode bestyrelsen om at der mødes med foreningens fane ved begravelsen.
 
§  11.  Det af foreningens anskaffede medlemsemblem, bæres af brødrene synligt på venstre side af brystet ved offentlige møder og sammenkomster.
Det udleverede emblem er foreningens ejendom, og skal tilbageleveres ved bortgang, udmeldelse m.m.
 
§  12.  Til æresmedlemmer kan udnævnes mænd og kvinder, som har gjort sig fortjent hertil i foreningens virke.
Indstilling af æresmedlemmer sker skriftligt til formanden senest 1 måned før generalforsamlingen og disses udnævnelse kræver enstemmighed i bestyrelsen.
Æresmedlemmer udnævnes på generalforsamlingen og er kontingentfri.
 
§  13.  Foreningen er medlem af De Danske Skytteforeninger og foreningens vedtægter må ikke være i strid med ”De Danske Skytteforeningers” vedtægter”.
 
§  14.  Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er formanden forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde en  våbenpåtegning over for et medlem, der efter formandens skøn, ikke længere bør være indehaver af en tilladelse til et våben.
 
Nedlæggelse af foreningen
§  15.  Skulle det anses for formålstjenligt at nedlægge foreningen, skal dette ske på to på hinanden afholdte generalforsamlinger med maksimum 1 måneds mellemrum.
 
Stk. 2.   På generalforsamlingerne træffes samtidig bestemmelse om anvendelse af foreningens midler, til anvendelse på eller til gavn for Bornholm.