10. januar 2019

FORRETNINGSORDEN i Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm jfr. vedtægternes § 8

1. ÅRSPLAN.
a. På årets første ordinære bestyrelsesmøde fremlægger formanden udkast til plan for årets bestyrelsesmøder, seminarer, fugleskydning, Skt. Hans aften, familieudflugt samt andre arrangementer.
 
b. Når planen er godkendt, er den arbejdsredskab for bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og offentliggøres derefter på hjemmesiden.
 
2. INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDER.
a. Sekretæren er ansvarlig for indkaldelse til alle bestyrelsesmøder og seminarer.

b. Indkaldelse med dagsorden udsendes på mail til bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og eventuelle ad hoc medlemmer senest 8 dage før mødet.

c. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:
  · Velkomst
  · Udpegning af ordstyrer
  · Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
  · Orientering fra formanden
  · Økonomi
  · Nyt fra skydeafdelingen
  · Nyt fra dartafdelingen
  · Nyt fra viceværten i broderstuen
  · Nyt til hjemmesiden/ pressen
  · Nye medlemmer
  · Indkomne forslag
  · Gennemgang af aktionslisten
  · Mærkedage
  · Eventuelt - bordet rundt
  · Næste møde med angivelse af ansvarshavende

3. AFVIKLING AF BESTYRELSESMØDER.
a. Formanden leder mødet jfr. dagsordenen og fungerer som ordstyrer eller udpeger et andet bestyrelsesmedlem hertil.

b. Ved uenighed om trufne beslutninger, er det almindeligt stemmeflertal der er afgørende.
I tilfælde af stemmelighed, er det formandens stemme der er afgørende.

4. REFERAT og AKTIONSLISTE.
a. Senest 8 dage efter mødet udsender sekretæren referat til bestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt ad hoc medlemmer til godkendelse.

Såfremt bestyrelsesmedlemmerne ikke inden 8 dage efter modtagelsen af referatet har gjort indsigelse, betragtes referatet som godkendt.

Efter godkendelse sender sekretæren referatet til hjemmesideredaktøren til indlæggelse på hjemmesiden.

På førstkommende bestyrelsesmøde underskriver de fremmødte bestyrelsesmedlemmer det eksemplar af referatet der skal indgå i foreningens protokol.

b. Referatet skal indeholde alle punkter fra dagsordenen samt alle væsentlige trufne beslutninger og udsagn.
Referatet skal derudover indeholde dato for afholdelse af næste bestyrelsesmøde samt tidsfrist for at indsende forslag hertil.

c. For at fastholde trufne beslutninger, anlægger sekretæren en aktionsliste som indeholder hvad der skal gøres, hvem der skal gøre det samt hvornår det skal være gjort.

5. FORRETNINGSUDVALGSMØDER.
a. Såfremt det findes nødvendigt, kan formanden indkalde forretningsudvalget, bestående af formanden, næstformanden, kassereren og sekretæren, til forretningsudvalgsmøder, med henblik på særlig behandling af emner.

6. VEDTAGELSE og GYLDIGHED.
Denne forretningsorden er vedtaget på bestyrelsesmødet torsdag den 10. januar 2019 og gyldig indtil førstkommende ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 2019.