20. marts 2018
Til
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm
Veterankoordinator Knud Eriksen
Webmaster Erling Vibe
Dartafdelingsmedlem Finn Carlsen
Emne:
Godkendt referat fra seminar lørdag den 10. marts 2018.
Ref.:
Indkaldelse af 20. februar 2018.
Fraværende:
Henning Folkmann-Staack og Knud Eriksen med afbud.
Vedhæftet:
Aktionsliste, dateret 10. marts 2018.
Udkast til ”hvem-laver-hvad” liste, dateret 10. marts 2018.
1. Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm afviklede seminar i broderstuen på
Bellmansvej i Rønne lørdag den 10. marts 2018 kl. 10.00 -17.00.
2. Med henvisning til ref. er følgende referat udarbejdet:
a. Velkomst.
Formand Kurt Jørgensen (KJ) bød velkommen og takkede for det flotte fremmøde.
Han oplyste at fotografen desværre havde meldt afbud og ny dato vil tilgå – forventeligt til næste bestyrelsesmøde.
Han bød specielt velkommen til Finn Carlsen, der repræsenterede dartafdelingen i Carsten Seiers fravær.
b. Gennemgang af dagens program.
KJ gennemgik kort dagens program og fortalte at punkterne kunne byttes rundt efter behov, særligt da Erling Vibe og Finn Carlsen ikke havde interesse i alle punkter.
c. Udpegning af ordstyrer.
Frank Graversen (FG) sagde ja til at fungere som ordstyrer.
d. Temadrøftelse jfr. udsendt oplæg.
De 12 punkter i det udsendte oplæg gik ”bordet rundt” med følgende konklusioner:
• FG ønskede ikke flere bestyrelsesmøder, men ønskede kortere dagsorden.
• Sven-Erik Sørensen (SES) opfordrede igen formanden til at indkalde til Forretningsudvalgsmøder med netop det formål at afkorte dagsordenspunkterne og mere bruge aktionslisten.
• Når ”Hvem-Laver-Hvad”-listen bliver færdig skal den tjene som rettesnor for mere selvstændigt arbejde af det enkelte medlem.
• Formanden skal bruge Næstformanden mere, både som sparringspartner men også til faktuelle opgaver.
• Bestyrelsesmedlemmerne kommunikerer via mail, og har man indlæg der vedrører alle så send til alle, men vedrører det kun enkelte så brug ikke SVAR ALLE.
• For at få gang i foreningslivet igen, skal vi afprøve flere aktiviteter og frem for alt skaffe flere brødre som hjælpere hertil.
• KJ forslag om et ”husstandsmedlemskab” vandt ikke genklang, man blev i stedet enig om af prøve at hverve medlemmer i andre foreninger.
• Tidligere tiders hvervning har vist at kvantitet ikke er godt, hellere få men reelle medlemmer der vil foreningen.
• Vores hvervefolder udleveres til alle brødre på generalforsamlingen, ligesom mund-til øre- metoden virker bedst.
• Ideen med Forsvarsbrødrene som Hjemmeværnets ”soldaterforening” iværksættes af KJ, som prøver at få et indlæg under Nytårsparolen 2019.
• KJ iværksætter nogle gange ”lørdagssildebord” som en prøve.
• Brødrene skal vide, at de vederlagsfrit kan låne broderstuen til aktiviteter (kortspil, strikkeaftner m.m.). Det nævnes senest på generalforsamlingen og skal ske via vicevært Villy.
• Ved aktiviteter i broderstuen SKAL der være et bestyrelsesmedlem til stede for at sørge for ”god ro og orden”. Villy koordinerer på sætter ”vagt” på.
• Besøg på Rønne Redningsstation tages op senere.
• KJ er ansvarlig for udsendelse af ”Nyhedsbreve” via hjemmesiden med relevant information, ligesom pressen også skal have disse.
• Hvervefolderen gennemgås på næste møde, hvorefter den lægges på K.F.U.M. Soldaterhjem og Cafeteriet på kasernen.
• Vi skal have en offensiv pressepolitik, hvor pressemeddelelser skal udsendes for at øge kendskabet til foreningen og derved (måske) skaffe flere medlemmer. Har man nyheder, så send en par linjer til KJ eller SES som er ansvarlig for pressekontakten.
• Det skal besluttes fra gang til gang, om vi skal sende en mail for at få aktiviteter omtalt på ”Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
• Vi skal have en fælles overordnet aktivitetsliste på hjemmesiden, og skydning og dart skal der have deres egne mere detaljerede.
• Den nye hjemmeside skal være startskuddet til mere og tætte kontakt til brødrene og der skal til stadighed være LIV på siden. Det er simpelt at lægge nyheder op så alle KAN få adgang hertil, men p.t. er det KJ og SES der har adgang.
• Webmasteren er ikke en del af bestyrelsen, men ”kun” tekniker. Han kan dog i nødstilfælde bruges til at lægge nyheder op.
• KJ tager initiativ til 1 – 2 årligt orienterings- og koordineringsmøde med formændene for de øvrige soldaterforeninger.
e. Præsentation af den nye hjemmeside.
KJ viste den nye hjemmeside på sin bærbare PC, og Erling Vibe arbejder på at skaffe en ”videokanon” så man kan vise powerpoint.
Men enedes om at der skal udsendes en ”Nyhedsmail” til brødrene når der er store aktiviteter.
 f. Gennemførelse af Skt. Hans aften 2018.
KJ skal snarest derefter sende diverse ansøgninger til de relevante myndigheder.
På næste bestyrelsesmøde (5. april) tages endelig beslutning om vi skal invitere andre foreningen til deltagelse med ”stadeplads” og/eller vi i det hele taget har kræfter til at fortsætte afviklingen.
Forinden udsender KJ mail til brødrene for at skaffe flere hjælpere (gerne til enkeltopgaver).
Punktet tages op på næste møde.
g. Nedsættelse af ”Arbejdsgruppe Mindedyssen”.
KJ og FG udgør arbejdsgruppen der planlægger 80-års jubilæet onsdag den 18. april kl. 16.00 – 17.00.
Alle soldaterforeninger, pressen m.v. inviteres som gæster, og KJ iværksætter en hornblæser til ”The Last Post”.
Arrangementet kan afsluttes i broderstuen hvis det viser sig at der er behov herfor.
Renovering af dyssen er udsat indtil videre, men KJ kontakter ”Danske Krigergrave” for at få styr på financieringen.
h. Mærkedage.
AMA leverer flasker til KJ til hans besøg hos Kurt Mogensen den 1. april.
i. Melding fra veterankoordinatoren.
Da Knud Eriksen havde meldt afbud var der intet nyt derfra.
På næste møde, skal vi drøfte om vores medlemskab af Veteranforum er relevant.
j. Forslag til indlæg til ”Forsvarsbroderen”.
Den 19. marts holder skydeafdelingen afslutning, og FG sender tekst og billeder til SES staks efter da deadline er 25. marts.
Øvrige emner bliver Julearrangementet på kasernen den 22. december, Prinsens bisættelse, tur til Normandiet samt hjemmesiden og ”keglekæden”.
k. Gennemgang af aktionslisten.
Listen blev gennemgået og følgende numre blev slettet:
• Nr.; 58, 64, 104, 123, 125, 126, 128, 130, 133-135 samt 137 og 140.
Nye samt opdaterede punkter er anført med fed skrift.
l. Gennemgang af ”hvem-laver-hvad”-listen.
Den udsendte liste blev gennemgået, rettet til og vedhæftes i opdateret udgave.
På næste møde laves de sidste justeringer/tilføjelser/ændringer, hvorefter listen er bestyrelsens arbejdsredskab fremover.
m. Fotos til hjemmesiden.
KJ laver aftale med Karsten Rasmussen til næste møde hvor fotos tages.
Han mailer ud når aftalen er bekræftet, så vi kan møde i ”uniform”.
n. Eventuelt – bordet rundt.
KURT J:
• Havde udsendt kort orientering fra landsbestyrelsesmødet og medbragte ros fra præsidenten i f.m. afvikling af vores generalforsamling.
• Vi får nyt brevpapir med logo fra DSM sammen med vores eget.
• Vedrørende slankning af landsbestyrelsen, er vores holdning af vi SKAL have indflydelse i lighed med andre selvstændige kredse. Om der skal laves en ”fordelingsnøgle” beroende på medlemstal eller andet vil vi tage stilling til, når der kommer konkrete forslag.
• Der kommer ny landshjemmeside med log-in og håndbogen i elektronisk udgave, samt ny brevskabelon og vejledning i anbringelse af medaljer m.v.
• Den 6. september kommer en TV udsendelse om det at være udsendt i international tjeneste.
• Der kommer nye regler for landsskydning (afholdes hhv. øst og vest for Storebælt) hvilket skulle gøre det lettere for os at deltage.
EBBE:
• Skydesæsonen slutter 13. marts efter en stabil sæson, bl.a. med 2 nye skytter.
• Frank sender fotos og tekst til sekretæren til bladet.
ERLING:
• Meldte fra til Skt. Hans da de ikke er på øen.
• Laver vejledning til APP til hjemmesiden.
SVEN-ERIK:
• Div. bestillinger i cafeteriet er på plads til generalforsamlingen.
JENS-CHRISTIAN:
• Efterspurgte en APP til den nye hjemmeside som Erling laver.
• Han har søgt Tuborgfonden om støtte til indkøb af 5 nye geværer til skydeafdelingen.
FRANK:
• Oplyste at vores faner er forsikret.
o. Næste møde.
Næste møde er ordinært bestyrelsesmøde som afholdes
Torsdag den 5. april kl. 18.00
Villy sørger for varme og Jens-Christian bestiller 2 stk. smørrebrød efter Sven-Eriks melding om deltagerantal.
Indkaldelse udsendes torsdag den 29. marts, hvorfor input til dagsordenen samt evt. afbud skal meldes til undertegnede forinden.
For referat
Sven-Erik Sørensen
sekretær