Udskriv

Nyker, den 6. marts 2017

Til

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i forsvarsbrødreforeningen på Bornholm

Emne:
Godkendt referat fra seminar lørdag den 18. februar 2017.

Ref.:
Indkaldelse af 10. februar 2017.

Fraværende:
Knud Eriksen og Kurt Jørgensen med afbud.
Henning Folkmann-Staack uden afbud.

Vedhæftet:
Aktionsliste, dateret 18. februar 2017.
Foreløbig plan for åbent hus i broderstuen 5. maj.

Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm afviklede seminar lørdag den 18. februar 2017
kl. 13.00 – 17.00.

Med henhold til den udsendte indkaldelse, er følgende referat udarbejdet:

a. Velkomst.
Formand Martin Sten Jørgensen (MSJ) bød velkommen og beklagede frafaldet. Alle kan få forfald, husk blot at melde afbud.
Han opfordrede alle til at gøre deres indlæg korte idet dagsordenen var rimelig lang.
Efterfølgende uddelte Nina Vibe nye lommebøger.

b. Gennemgang af dagens program.
SES gennemgik dagens program og MSJ forklarede, at hvert punkt fik en omgang ”bordet rundt”, hvorefter han ville konkludere og sammenfatte punktet samt evt. beslutninger.

c. Udpegning af ordstyrer.
SES foreslog MSJ som ordstyrer således at der blev den fornødne tid til debat og dette blev vedtaget.

d. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmødet 10. januar 2016.
SES gennemgik referatet og fremhævede følgende punkter:
• Nye fotos til hjemmesiden er stadig på aktionslisten, så MSJ tager snarest kontakt til KJ desangående og ligeledes vedrørende nøgler og slips. Han pointerede, at det forventes at man reagerer på henvendelser og såfremt man ikke kan løse en opgave, overlader man den til en anden.
• Mentorordning er indført d.d. og alle nye medlemmer tilknyttes et bestyrelsesmedlem.

• KJ skal snarest ajourføre den nye medlemsliste og sende den til NV.• Kun SES havde reageret på VJ mail vedrørende bestyrelsesemblemer. Det blev besluttet at NV indkøber 2 stk. i Landsforbundet som udleveres på næste møde.

• MSJ havde kontaktet Tidende og vi har fået den rabat på Sct. Hans annoncen som vi tilkommer. Fremadrettet skal vi oplyse at vi er en velgørende forening der arbejder for almenvellet, det vil give yderligere rabat. Til Sct. Hans aften 2017 skal vi drøfte størrelsen på annoncen og i det hele taget skal vi være på forkant med presseomtale af vore arrangementer.
• ”Borgmesterkæden” fra den nedlagte kegleafdeling er hos Aage Vang. Han mener der skal spilles om den, men MSJ skriver til Aage for aflevering og ophængning i broderstuen.
• AMA har fået en ny god aftale med MENY om vin til fornuftig pris.

e. Præsentation og ”årets gang” i foreningen.
Det enkelte bestyrelsesmedlem beskrev kort sine opgaver:
• EGH: Som formand for skydeafdelingen har han alle tilladelser til afholdelse af skydningerne som han ”kører” én gang ugentligt sammen med FG. Der er gennemsnitligt 8-10 skytter og afdelingen holder en god julefrokost og en god årsafslutning. Er derudover ansvarligt for planlægning og afvikling af den årlige Fugleskydning.
• VJ: Som vicevært (p.t. uden nøgle) ansvarlig for vedligeholdelse af udendørsarealerne og fører tilsyn med den indvendige rengøring. Det forventes at alle brugere gør rent og rydder op efter sig, dette er IKKE en viceværtsopgave. Sørger for at der er kaffe, te, sukker og fløde til møderne. Vedrørende forbrugs-artikler (lys, servietter og toiletpapir) har Carsten Seier efterfølgende meddelt, at det er Dartafdelingens ting der bruges, men de får ikke penge for det. Dette burde være alle brugeres ansvar.
• AMA: Er ”kun” 2. suppleant og er ansvarlig for indkøb af vin til foreningen. Hjælper EGH med fugleskydningen, eksempelvis indkøb af medaljer m.m.
• FG: Er EGH ”højre hånd” i skydeafdelingen, både i skydekælderen og til fugleskydningen. Laver afdelingens aktivitetsliste sammen med EGH, klargør skydebane, våben, afspærring og sikkerhed, instruerer nye skytter og står for PR og fotos fra afdelingens aktiviteter. Indkøber og transporterer ammunition.
• KM: Fanebærer men som bestyrelsesmedlem ingen specielle opgaver.
• NV: Er så småt ved at sætte sig ind i regnskabet og økonomien. Forsøger at ”indkradse” restancer, og det blev besluttet at hun udsender 1. rykker med 14 dages svarfrist sammen med meddelelse om, at hvis restancen ikke bliver betalt, bliver vedkommende efterfølgende slettet som medlem.
• SES: Som sekretær udfærdigelse af alle indkaldelser, dagsordner og referater. Derudover adresseliste over bestyrelsesmedlemmer m.fl., drejebogen til Sct. Hans, udklip fra avisen, aktionsliste og årsplan, nyheder til hjemmesiden samt skribent til landsbladet.
• MSJ: Som formand er han foreningens ansigt udadtil og overordnet ansvarlig for at foreningen er god gænge. Han leder møderne og sørger i samarbejde med næstformanden, kassereren og sekretæren for, at trufne beslutninger effektueres. Han ved godt at kan virke ”kontant” med råb op hvis der er noget man er utilfreds med. Hvis der er medlemmer der har brug for en hilsen af én eller anden grund, sygdom ect. så lad ham det vide. Fremover står han for pressekontakten men ”runder” dog bestyrelsen først. Han vil medvirke til, at aktiviteter gennemføres godt og sikkert og ser gerne nye initiativer, gerne fokuseret på medlemsfremgang.

Afslutningsvis blev man enig om, at alle fremsender en liste til SES over de ting som de er ansvarlige for, så vil han arbejde med en ”totaloversigt”, specielt fokuseret på, at intet bliver glemt/overset.

 f. Gennemgang af referat fra seminaret 2016.

SES gennemgik kort referatet så også nye medlemmer blev opdateret:

• Vores ”hvervefolder” har KJ nu fået lagt i den ”velkomstpakke” som BRK sender ud til nytilflyttere.
• Webmaster Erling Vibe kan ikke give andre adgang til at indlægge stof ind på hjemmesiden i det nuværende program. Kontaktmailen om optagelse er afprøvet og skulle virke.
• Vedrørende hvide skjorter med broderi anskaffes de således:
- Man henvender sig i ”Outlet” og meddeler at man er fra Forsvarsbrødrene, derved opnår man en god rabat
- Udlæg for betaling refunderes af NV når regning/bon afleveres til hende
- Skjorten afleveres til AMA der (via Jens-Chr.Jensen) sørger for brodering
- Broderingstiden kan variere da det er et hobbyarbejde

g. Gennemførelse af Sct. Hans aften 2017.
Efter nogen debat, enedes man om, at det udarbejdede brev om hjælp fra foreningerne i Rønne stilles i bero indtil videre, og at det ”gemmes” evt. til næste år.
Den nye bestyrelse er klar til at afvikle i 2017, og vil kontakte nye medlemmer for at skaffe de nødvendige hjælpere.
NV har kontakt til lokal fyrværker som vil arbejde gratis og som samtidig har de nødvendige kompetencer og tilladelser. Hun fastholder kontakten, så derfor skal Sct. Hans aften være et selvstændigt punkt på næste bestyrelsesmøde.
I mellemtiden undersøger formanden hvorvidt Chefredaktør Søren Christensen kan/vil holde båltalen.

h. Åbent hus i broderstuen 5. maj.
Se bilaget med den foreløbige plan som skal tilrettes og besluttes på næste møde.

i. Status på renovering af hjemmesiden.
SES uddelte det forslag der blev udarbejdet i juni 2015 om man enedes om, at det var et godt produkt som skal danne udgangspunkt for det videre arbejde.
EV har efterfølgende meddelt at han IKKE kan ændre på hjemmesidens udseende i det nuværende program. Han er fortsat klar til at være webmaster og lægge artikler på, men tager sig IKKE at det tekniske.
Der blev vedtaget 3 planer som vi arbejder videre med i nævnte rækkefølge:
A. Formanden undersøger om landsforbundet kan udarbejde en ”standardhjemmeside” som alle kredse kan bruge.
B. Han har en privat bekendt som måske kan lave en ”ny” hjemmeside.
C. Vi kontakter ”JF Data” og indhenter tilbud.
Punktet forbliver på aktionslisten så vi kommer videre.

j. Status på medlemslisten.
KJ gør den snarest færdig med de input der kom under generalforsamlingen. Derefter sender han den til NV som færdiggør den og efterfølgende sender den til alle bestyrelsesmedlemmer.

k. Indlæg til ”Forsvarsbroderen”.
SES skriver artikler til næste nummer (deadline 25. marts) og ALLE er velkomne til at komme med input + FOTOS.
Emnerne fra 10. kreds bliver: Fugleskydning, Åbent hus, Sct. Hans aften, Seminaret, Status i Skydeafdelingen, Status i Dartafdelingen, Blomsternedlæggelse ved Mindedyssen samt Kransenedlæggelse ved Davidstatuen.
Formanden foreslog forskellige større artikler, som han selv sender til redaktøren til optagelse på de ”fælles” sider.

 

l. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag inden for tidsfristen, men formanden foreslog en række udflugtsmål som løbende tages op til vurdering, eksempelvis besøg på Christiansø, besøg i Bornholmertårnet, besøg på Stevnsfortet m.m.
Yderligere forslag til medlemsaktiviteter sendes på mail til ham.

m. Gennemgang og opdatering af aktionslisten.
• Nr. 80, 82, 87, 91, 94, 98, 101 og 102 slettes.
• Nr. 88, 93, 96 og 97 er opdateret
• 103, 104, 105, 106 og 107 er nye numre.

n. Mærkedage.
Formanden besøger Carl Ilsøe (75 år den 26. marts) og Søren Blik Pedersen (70 år den 31. marts). KE besøger Kornel Christensen (90 år den 3. april) og Carsten Seier besøger Lars Lind Petersen (60 år den 19. april) (SES informerer Carsten).
Alle fødselarer modtager 2 fl. vin og foreningens fødselsdagskort.

o. Eventuelt – bordet rundt.
• Formanden fortalte, at han havde haft en god og konstruktiv samtale med JOP.
• Bestyrelsen besluttede, at han skulle inviteres særskilt til åbent hus arrangementet.
• Formanden deltager i Rønne-Knudsker Bytings generalforsamling den 28. februar.
• MSJ skriver retur til feriedrengetjenesten, at vi desværre ikke p.t. kan støtte økonomisk.
• Navn på potentielt nyt medlem returneres af EGH til Ib H. Larsen.
• MSJ deltager i landsmødet 17. – 18. marts.

p. Næste møde.
Næste møde afholdes
ONSDAG den 5. april kl. 19.00
i broderstuen og forslag til dagsordenen sendes til sekretæren senest søndag den 26. marts kl. 12.00, hvorefter indkaldelse udsendes.

Formanden søger for varme og kaffe samt lidt at gumle på.

Kl. 17.20 var dagens emner udtømt og formanden sluttede af med at takke alle for gode input og et godt og konstruktivt seminar.

For referat

Sven-Erik Sørensen
Sekretær