Nyker, den 23. marts 2016
 Til
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i forsvarsbrødreforeningen på Bornholm
Webmaster Erling F. Vibe
Hjælper Søren Blik
 
Emne:
Godkendt referat fra seminar lørdag den 12. marts 2016.
 
Ref.:
Indkaldelse af 28. januar 2016.
 
Fraværende:
Ib H. Larsen med afbud samt Claus L. Larsen, med sent afbud.
 
Vedhæftet:
Aktionsliste, dateret 13. marts 2016.
 
Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm afviklede seminar lørdag den 12. marts 2016 kl. 10.00 – 14.00.
Med henhold til den udsendte indkaldelse, er følgende referat udarbejdet:
 
a. Velkomst.
I formandens fravær bød sekretær Sven-Erik Sørensen (SES) velkommen med håbet om at det, trods de kedelige omstændigheder omkring formandens sygdom, blev et godt og udbytterigt seminar.
Han forklarede grunden til flytningen af seminaret og bød derefter velkommen til Knud Eriksen, idet dette var hans første ”rigtige” møde med bestyrelsen, samt til Erling Vibe og Søren Blik.
SES meddelte, at han havde kontakt til landssekretæren og på kredsens vegne, dels havde meldt afbud til landsmødet, dels forklaret de nærmere omstændigheder omkring formandens sygdom, hvorfor al kommunikation til og fra landsledelsen indtil videre går gennem ham.
Derudover havde han på eget initiativ truffet nogle beslutninger på foreningen vegne, hvilket fremkom i løbet af mødet.
Alle tilstedeværende accepterede, at de ekstraordinære omstændigheder gør, at det indtil videre forholder sig sådan.
Afslutningsvis opfordrede SES alle bestyrelsesmedlemmer til at påtage sig opgaver, idet han IKKE erstatter formanden, han holder ”skuden flydende”.
 
b. Gennemgang af dagens program.
Dagsordenen blev derefter gennemgået, og der var ingen bemærkninger hertil.
 
c. Udpegning af ordstyrer.
SES forslag at Anne Mari Andersen (AMA) blev ordstyrer blev vedtaget uden bemærkninger.
 
d. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmødet 5. januar 2016.
AMA gav ordet til SES, der gennemgik referatet og fremhævede følgende punkter:
• Forretningsordenen var godkendt og udsendt med referatet.
• Jesper L. Larsens indlæg omkring BRK veteranpolitik på mødet blev drøftet, og vi følger Kurt Jørgensens (KJ) forslag om at indtænke dem i vore aktiviteter. Knud Eriksen (KE) er engageret i veteranerne på flere plan og vil dér kunne være linket mellem dem og foreningen.
• Valgproceduren gennemtænkes grundigt i.f.m. næste generalforsamling.
• KE havde repræsenteret foreningen ved Hjemmeværnets nytårsparole.
• Alle formaliteter i.f.m. overdragelsen af regnskabet fra AMA til Nina Vibe (NV) er nu i orden, og overdragelsen finder sted snarest.
• Søren Blik havde IKKE sagt ja til at overtage hvervet som vicevært, men vil gerne hjælpe til når det behøves. I stedet blev Kurt Mogensen (KM) valgt som vicevært, med ansvar for vedligeholdelse af udenoms arealerne og varme til bestyrelses-møderne. Carsten Seier (CS) påpegede at Bent Clausen havde lagt et meget højt niveau, men at ”almindelig vedligeholdelse” samt lejlighedsvis græsslåning og hækkeklipning m.v. er nok.
• Jens O. Pedersen er fortsat kontaktmand i.f.m. årets udvendige renovering og SES kontakter ham for bekræftelse herpå.
• KJ fortsætter opgaven med at få vores ”hvervefolder” lagt ind i en evt. ”velkomstpakke” til nytilflyttere.
• CS forslag om kun at melde afbud er implementeret, og a.h.t. bestilling af forplejning er det vigtigt at det kommer rettidigt.
• NV fortsætter arbejde med ”kvindeaktiviteter”.
• Gavelevering på mærkedage bliver fremover et fast punkt på dagsordenen, sammen med ansvarshavende for forplejning.
 
e. Præsentation og ”årets gang” i foreningen.
Det enkelte bestyrelsesmedlem beskrev kort sine opgaver:
• AMA: Som kasserer primært klargøring til generalforsamling, medaljer og broderbreve til jubilarer. Derudover hjælper i skydeafdelingen samt i.f.m. Fugleskydningen og Sct. Hans og hjælperfesten. Hun så gerne, at nogle af opgaverne blev fordelt på andre.
• SES: Som sekretær udfærdigelse af alle indkaldelser, dagsordner og referater. Derudover adresseliste over bestyrelsesmedlemmer m.fl., drejebogen til Sct. Hans, udklip fra avisen, aktionsliste og årsplan.
• KM: Som bestyrelsesmedlem ingen specielle opgaver, men fanebærer og nu også vicevært.
• KJ: Som nyt bestyrelsesmedlem ingen specielle opgaver endnu, men tilbød at overtage salg af effekter fra AMA ved næste møde.
• NV: Som nyt bestyrelsesmedlem overtager hun kassererjobbet efter AMA.
• CS: Klarer dartafdelingens opgaver som udgør et ”heldagsjob” om onsdagene. Slog til lyd for, at vi igen overvejer vores engagement i Sct. Hans. Dette tages op som et selvstændigt punkt på næste bestyrelsesmøde.
• Erling Vibe (EV): Som webmaster klarer han KUN det tekniske på hjemmesiden og er godt i gang med ”oprydning”. Arbejder med muligheden for at alle bestyrelses-medlemmer kan lægge stof ind selv samt med én kontaktmail (optagelsesansøgning) der går til alle.
• Søren Blik (SB): Fungerer som fanebærer og derudover ”almindelig hjælper”.
• Henning Olsen (HO): Som suppleant hjælper han til når tiden tillader det.
• KE: Som nyt bestyrelsesmedlem hjælper han til, men da han har ”fritidsjob” samt eget firma, og derudover er medlem af en del foreninger er tiden begrænset.
Vedrørende tiltrædelse som formand venter han og ser tiden an, måske på sigt !
Vil gerne fungere som koordinator/forbindelsesled til veteranerne.
Han opfordrede til at vi tog hvervepolitikken op på næste bestyrelsesmøde.
• Ebbe Hansen (EH): Som skydeudvalgsformand ansvarlig for, i samarbejde med gode hjælpere, afvikling af skydesæsonen på Østre skole samt Fugleskydningen. Afdelingen har en god økonomi på trods af en del udgifter og kører godt. I.f.m. med lukning og et evt. salg af skolen er BRK forpligtet til at stille anden skydebane (måske det kommende skydecenter i Nyvest) til rådighed for Rønne Skytteforeningen som vi er lejere hos, så han ser roligt på fremtiden.
 
f. Gennemgang af referat fra seminaret 2015.
SES gennemgik kort referatet så også nye medlemmer blev opdateret:
• Vedtægterne opdateret og færdigrevideret.
• Der lægges årligt en krans ved mindestenen i Almindingen.
• Indstilling til æresmedlemskab og anden hæder bliver fast punkt på bestyrelsesmødet der klargør til generalforsamlingen (indstilling til landsforbundet skal ske i januar).
• ”Påklædningsbestemmelser” gennemgået.
• Den lovede ændrede form ved afholdelse af generalforsamlingen blev ikke til noget.
• De nye tiltag med flere medlemsarrangementer tages op løbende da vi p.t. ikke har kræfter hertil.
• De drøftede besparelser gennemføres løbende, bl.a. droppes bannerreklamen på ”bornholm.nu”
 
g. Fremtiden.
• Landsbestyrelsen er orienteret om vores formandssituation, men Ib Larsen har lovet at fortsætte som formand af navn indtil generalforsamlingen. Indtil da kører vi på lavt blus og iværksætter ikke nye initiativer.
Kommer der noget fra landsbestyrelsen sender SES det videre til alle.
• Vedrørende repræsentation på landsmødet i september tager vi stilling hertil på daværende tidspunkt.
• Man enedes om, at SES indtil videre ”tegner” foreningen udadtil, og da det er altafgørende at vi hurtigst muligt finder en ny formandskandidat, kontakter SES et emne. ALLE skal dog have øjne og ører på udkik.
 
h. Status på renovering af broderstuen og fundraisinggruppen.
Den ambitiøse tidligere renoveringsplan skrottes og ny og mere overkommelig igangsættes.
Gulvslibning besluttes på næste møde, hvor vi også drøfter en plan for maling af vægge og opsætning af loft. Der står penge på ”den specielle konto” og disse bruges først. Udvendig renovering sker i BRK regi.
Fundraisinggruppen nedlægges da vi ikke kan søge fondsmidler og NV giver medlemmerne besked og takker samtidig for deres indsats.
 
i. Input til renovering af hjemmesiden.
EV meddelte, at han stille og roligt arbejder med oprydningen og det tekniske med udgangspunkt i det forslag som AMA og SES har udarbejdet.
SES sender de tagne fotos af bestyrelsesmedlemmer til ham og resten tages på næste møde.
Det overvejes om der skal oprettes et specielt log-in for medlemmer eller alle sider skal være åbne for alle.
EV udgiver en vejledning, således at bestyrelsesmedlemmerne selv kan lægge artikler m.v. ind på siden idet ALLE er forpligtet til at komme med input.
Send evt. fotos og indlæg via sekretæren.
 
j. Reklamefolderen.
SES omdelte den lokale og man enedes om, at oplysninger vedr. medlemskab af IKKE skal gå til formanden men skal gå via hjemmesiden.
Denne sker via en mail til alle bestyrelsesmedlemmerne der så skal reagere inden for 1 – 2 dage.
Evt. input til SES der laver nyt udkast til næste møde.
 
k. Skribent til ”Forsvarsbroderen”.
SES skriver UNDTAGELSESVIS til næste nummer (deadline 25. marts) og skyde- + dartafdelingen skal sende/aflevere stof og billeder til ham inden da.
Ellers skrives der om fødselsdage, samt kort om seminaret og BRK veteranpolitik.
På næste møde skal fast skribent udpeges.
 
l. Indkomne forslag.
KJ forslag om et foredrag om Søværnets tilstedeværelse på Grønland tages op på næste møde, dels m.h.t. økonomi, om hvor og hvornår det skal være, samt hvem der evt. kan inviteres som samarbejdspartnere.
m. Gennemgang og opdatering af aktionslisten.
• Nr. 4, 9, 43, 45, 53 og 59 slettes.
• Nr. 22: Fotos af nye bestyrelsesmedlemmer tages på næste møde.
• Nr. 46: Kunne evt. være ”Grønlandsforedraget”
• 60 – 64 er nye numre.
 
n. Næste møde.
Da flest muligt skal have lejlighed til at deltage, ændres næste bestyrelsesmøde fra tirsdag den 22. marts til
ONSDAG den 13. april kl. 19.00
i broderstuen og forslag til dagsordenen sendes til sekretæren senest søndag den 3. april kl. 12.00, hvorefter indkaldelse udsendes.
Søren Blik søger for varme og kaffe og KJ lovede at medbringe hjemmebagt kage og at tage billeder af nye bestyrelsesmedlemmer iført mørk jakke, hvid skjorte med broderi og foreningsslips.
 
o. Eventuelt – bordet rundt.
Følgende emner blev drøftet:
• De omtalte hvide skjorter med broderi skaffer alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt fanebærere selv i OUTLET. Regning for skjorter og brodering sendes til Nina Vibe.
• Henning Olsen inviterede alle til ”Åbent hus” på hjemadressen lørdag den 4. juni i anledning af hans bryllup.
• Knud Eriksen oplyste at han fejrer sølvbryllup den 23. marts men er bortrejst på dagen.
• AMA overrækker vingave til Jan Rasmussens 80 års fødselsdag den 5. april
• Carsten Seier overrækker til Warny Pedersens 70 års fødselsdag den 14. april.
• På forespørgsel fra KJ blev det oplyst, at foreningen overrækker vingave til fødselarer der fylder 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95 og 100 år.
• KJ meldte sig frivilligt som fører af nøglelisten når en sådan oprettes.
 
Kl. 13.15 var dagens emner udtømt og SES kunne takke for et godt seminar.
For referat
Sven-Erik Sørensen
Sekretær