Udskriv
Nyker, den 21. januar 2018

Til
Bestyrelsesmedlemmerne i Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm
Suppleanterne Henning Folkmann-Staack og Anne Mari Andersen
Repræsentant i Bornholms Veteranforum Knud H. Eriksen

Emne: Godkendt referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 11. januar 2018.

Til stede:
Frank Graversen (FG), Jens-Christian Jensen (JCJ), Jette Aagaard (JA), Kurt Jørgensen (KJ),  Villy Jensen (VJ), Ebbe G. Hansen (EGH), Anne Mari Andersen (AMA) og Sven-Erik Sørensen (SES).
Fraværende: Henning Folkmann-Staack og Knud Eriksen (med for sent afbud).

Vedlagt:
Godkendt forretningsorden, dateret 11. januar 2018
Aktionsliste, dateret 11. januar 2018.

1. Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm afholdt bestyrelsesmøde i broderstuen på
Bellmansvej i Rønne torsdag den 11. januar 2018.
 
2.   Med henvisning til indkaldelse af 28. december 2017 er følgende referat udarbejdet:
a. Velkomst.
Mødet startede kl. 18.00, hvor den nyvalgte formand Kurt Jørgensen bød velkommen og takkede for det fine fremmøde. Det er et problem og medfører unødige udgifter for foreningen, eksempelvis med bestilling af forplejning, når de indkaldte melder afbud for sent og til den forkerte !
Han oplæste julekort fra Præsidenten, hvor denne udtrykte tillid til foreningen fremtid.

b. Udpegning af ordstyrer.
FG sagde ja til at fungere som ordstyrer.

c. Vedtagelse af forretningsorden.
SES gennemgik kort ændringerne i forhold til sidste år (bl.a. indførelse af forretnings-udvalgsmøder) og AMA forslag om at påføre ansvarlig person på indkaldelserne (ansvarlig for varme, forplejning etc.) blev vedtaget. SES sørger for at den nye forretningsorden lægges på hjemmesiden.

d. Gennemgang af referat fra generalforsamlingen den 7. november.
SES gennemgik kort det godkendte referat og de to brødre der var afgået til ”Ryes Brigade” er efterfølgende påført. Han sørger for at referatet lægges på hjemmesiden og at ”huskelisten” gennemgås på seminaret.

e. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmødet den 7. november.
SES gennemgik kort det godkendte referat og sørger for at det lægges på hjemmesiden.

f. Vedtagelse af aktivitetskalender 2018.
SES gennemgik det udsendte udkast og pointerede, at vi nu fremover arbejder med 3 kalendere; én med fællesaktiviteter, én detaljeret for skydeafdelingen og én detaljeret for dartafdelingen.
Han sørger for at den fælles lægges på hjemmesiden, hvorfra den kan udskrives.

g. Orientering ved formanden.
• KJ fortalte at kassererskiftet nu er tilendebragt og at han og JA nu har adgang til vore konti i banken. Selvom det var gået smertefrit havde det alligevel været et større administrativt arbejde.

• Vi har via FG tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring til en omkostning på 1.000,- årligt.

• Vi er 113 medlemmer med 5 der ikke modtager bladet da de (indtil nu) ikke har indbetalt kontingent. Resten er slettet, men JCJ forsøger at ”redde” én af disse.

• KJ havde modtaget tilbud på renovering af mindedyssen fra Danske Stenhuggerier lydende på 44.740,- (incl. moms og miljøafgift). Han udsender en dato og tidspunkt, hvor bestyrelsen kan besigtige dyssen og samtidig tage stilling til hvor meget den skal renoveres samt hvilke fonde m.v. der skal søges som sponsorer.

• KJ mindede EGH om, at han fremover gerne vil inviteres til alle afslutninger i skydeafdelingen.
• Han udsender den opdaterede medlemsliste til alle bestyrelsesmedlemmerne.

h. Økonomi.
JA har fået overdraget kasse og regnskab fra NV og vil i samarbejde med AMA starte op snarest muligt. HUSK at alle udlæg skal påføres navn, kontonummer og anledning, således at man kan få pengene overført elektronisk. Indkøb af ”daglige fornødenheder” skal ikke op på bestyrelsesmøder, men større beløb skal drøftes og godkendes.

i. Nyt fra skydeafdelingen.
EGH oplyste at sæsonen er startet med 11 – 12 skytter og at man kører samme program som tidligere år. Afdelingens økonomi er fin og man nærer p.t. ingen frygt i.f.m. fremtiden for skydekælderen under Østre Skole.
JCJ undersøger hos Tuborgfondet om de vil sponsorere fornyelse af rifler.

j. Nyt fra viceværten.
VJ havde intet nyt og tager på regelmæssige ”besøg” i broderstuen.

k. Nyt til/fra hjemmesiden.
SES omdelte ”skærmdump” og oplyste at Steen Paldan har udført et stort arbejde og at formanden har bevilget 2.000,- herfor. Steen har indvilget i at fortsætte som ”hostmaster” – ikke at forveksle med webmaster (som Erling Vibe fortsat er) – i 1 års tid, således at den nye side ”kører” uden problemer.

Siden er nu ”i luften” og virker på alle medier, så alle blev kraftigt opfordret til at gå ind og blive fortrolige med den og ”lege”. Alle forslag til forbedring/ændringer modtages gerne. Der er oprettet særlige mailadresser til medlemmerne af forretningsudvalget, således at disse ikke skal skiftes ved personskift.

Der kan ligeledes udsendes mails til alle på én gang, idet alle medlemmernes  mail-adresser er indlagt
KJ kontakter Steen Paldan for at undersøge om der kan lave en APP, ligesom han udsender en ”Nyhedsmail” til medlemmerne og en pressemeddelelse så den nye side kan få lidt omtale.
Siden vises og gennemgås på seminaret.

l. Nye medlemmer.
Et ægtepar har søgt optagelse og KJ har haft samtale med dem, således at de kan godkendes på næste møde.
m. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

n. Gennemgang af  aktionsliste, dateret 10. oktober 2017.
SES gennemgik aktionslisten:
• Slettede: Nr. 96, 99, 107, 116, 127, 128 og 131.
• Ajourførte: Nr. 73, 86, 103, 117, 121, 123, 124, 124, 126, 128, 129, 130 og 132 (med FED skrift).
• Nye numre er 133 - 143.

o. Mærkedage.
JA udsender snarest en opdateret liste og SES og EGH besøger Per Gøsta Jacobsen og AMA og EGH besøger Søren Riis.
AMA er ansvarlig for at orientere formanden om brødre der går til ”Ryes Brigade”.

p. Eventuelt – bordet rundt.
Der var følgende emner ”på bordet”:
• EGH sørger for at Carsten Seier får sin plakette på æresmedlemstavlen.
• AMA ser om hun igen kan få et billigt tilbud på vin i MENY til vingaver.
• KJ har udfærdiget en ”indmeldelsesblanket” som skal ligge på hjemmesiden.
• KJ sørger for en erkendtlighed i.f.m. soldaterhjemsleder Lars Lunds 40 års fødselsdag.
• KJ foreslog at vi ajourfører vores egen reklamefolder på seminaret.
• SES gjorde opmærksom på foredrag ”Den kolde krig i Danmark, 1945 – 1991” ved Bent Jensen den 24. januar på kasernen.
• SES orienterede om hans indsendte indlæg til landsbladet og efterlyste nye, idet der er meget lang produktionstid.

q. Næste møde.
Næste møde er seminaret der afholdes i Broderstuen 
Lørdag den 24. februar kl. 10.00 og slutter senest kl. 17.00.
Ansvarlige er:
• Indhold: Alle, men KJ og SES mødes og laver emneliste.
• Indkaldelse: SES som udsendes lørdag den 17. februar.
• Varme: VJ
• Morgenbrød:  SES
• Frokost: JCJ (SES melder deltagerantal)
• Drikkelse: EGH
Dermed var klokken kun 20.30 og ordstyreren kunne nedlægge sit hverv og formanden kunne afslutte mødet.

For referat
Sven-Erik Sørensen
Sekretær

NB !! Det har efterfølgende vist sig, at de billeder der blev taget til hjemme-siden ikke er af tilstrækkelig god kvalitet (gælder dog ikke motiverne), hvorfor det må påregnes at der skal tages nye (af en professionel fotograf) til seminaret.