25. februar 2019

Til
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm
Dartafdelingsforman Carsten Seier
Veterankoordinator Knud H. Eriksen
 
Emne:
Referat fra seminar lørdag den 23. februar 2019.
 
Ref.:
Indkaldelse af 14. februar 2019.
Fraværende:
Carsten Seier med afbud
Henning Folkmann-Staack med for sent afbud.
Vedhæftet:
Aktionsliste, dateret 23. februar 2019.
”Hvem-laver-hvad” liste, dateret 23. februar 2019.
Adresseliste over bestyrelsesmedlemmer m.fl, dateret 23. februar 2019.
 
1. Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm afviklede seminar i broderstuen på
Bellmansvej i Rønne lørdag den 23. februar 2019 kl. 10.00 -14.45.
 
2. Med henvisning til ref. er følgende referat udarbejdet:
 
a. Velkomst.
Formand Kurt Jørgensen (KJ) bød velkommen og takkede for det flotte fremmøde.
 
b. Udpegning af ordstyrer.
Frank Graversen (FG) sagde ja til at fungere som ordstyrer.
 
c. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmødet 10. januar.
Sven-Erik Sørensen (SES) gennemgik kort referatet fra sidste møde og fremhævede følgende:
• Den nye forretningsorden er lagt på hjemmesiden
• KJ beklagede at han ikke havde indkaldt til forretningsudvalgsmøde vedrørende evt. skift af bankforbindelse.
• KJ beklagede ligeledes at han ikke havde forberedt noget vedrørende spørgeskemaundersøgelsen vedrørende betaling til landsbladet, men vil tage emnet op på det kommende landsbestyrelsesmøde.
• KJ beklagede at han ikke, som lovet, havde udsendt opdateret medlemsliste til bestyrelsesmedlemmerne. Han eftersender.
• Villy Jensen (VJ) meddelte at vores havebænk, på trods af renoveringen, trænger til udskiftning.
• KJ beklagede at han ikke havde nået at udsende den lovede pressemeddelelse inden besøget på Redningsstationen.
• KJ havde endnu ikke modtaget skabelonen fra broderbrevet fra Anne Mari Andersen. FG lovede at rykke hende.
 
d. Nyt fra formanden.
KJ orienterede om følgende punkter:
• Han deltager i Rønne-Knudsker bytings generalforsamling.
• Jette Aagaard (JA) betaler kontingentet hertil.
• Han efterlyste input til det kommende landsbestyrelsesmøde der afholdes 15. marts med emnerne: Nyt fra lovudvalget, Slankning af bestyrelsen, Landsbladet, Nyt i butikken. SES beklagede at han ikke havde udsendt indkaldelsen forinden, da det ikke var muligt at drøfte tingene grundigt uden tid til forberedelse.
• Skydeafdelingen har udtaget 2 hold, der den 10. marts på Aakirkeby skydebane skal dyste med om landspokalen, for – så vidt vides – første gang. KJ udsætter en præmie til Bornholms bedste skytte.
 
e. Gennemgang og prioritering af dagens program (pkt. f. – m.).
KJ gennemgik punkterne, man da der ikke havde været afholdt forretningsudvalgsmøde forblev de i den anførte rækkefølge.
 
f. Status på Skt. Hans aften 2019.
KJ havde ikke taget initiativ til at udsende det udfærdigede referat fra mødet den 22. oktober og programsætte nyt møde, ligesom han ikke havde modtaget yderligere tilbagemeldinger fra de deltagende foreninger.
Efter en lang drøftelse, blev man enige om, at de 4 hjælpere der meldte sig på generalforsamlingen IKKE er nok til at gennemføre aftenen som hidtil.
Vi står for bålet, båltaler, forsanger samt evt. et Norsk skoleorkester, men IKKE yderligere.
KJ, FG og SES mødes tirsdag den 26. februar kl. 11.00 for at planlægge aftenen.
SES klargør udkast til pressemeddelelse forinden, og KJ kontakter Rønne-Knudsker byting vedrørende tilskud.
Jens-Chr. Jensen (JCJ) kontakter Ebbe G. Hansen vedrørende brænde og Studsgaard vedrørende kørsel.
 
g. Hvervekampagne.
Det udsendte udkast fra SES blev gennemgået og godkendt.
FG ”holder sammen” på de nye medlemmer og bringer vin ud til dem der skaffer disse.
SES sender nyheden til VJ til hjemmesiden og KJ udsender den som et nyhedsbrev til alle medlemmerne.
 
h. Gennemgang af hjemmesiden.
KJ gennemgik hjemmesiden ”live” på det nye lærred, og der skal følges op på:
• KJ skal på landsmødet undersøger politikken vedrørende en medlemsliste på hjemmesiden med navn, adresse, mail og telefon.
• KJ undersøger på landsmødet politikken vedrørende anførsel af brødre der i årets løb er gået til ”Ryes Brigade”.
• VJ opretter direkte link til shoppen på landssiden og link til KJ fjernes.
• VJ opdaterer listen med officielle flagdage.
• VJ ændrer overskriften på MÆRKEDAGE.
• VJ søger at finde frem til hvem der har været Fuglekonger gennem tiderne.
• SES sender artiklerne vedrørende juleafslutninger i dart- og skydeafdelingen til VJ.
• SES sender ændringer i rækkefølgen i undermenuerne til VJ.
 
i. Nye bestyrelsesmedlemmer.
KJ meddelte igen at Søren Jansson og Ulla Pedersen havde sagt nej tak.
Der var igen der umiddelbart havde nye/andre emner, men efter gennemgang af medlemslisten skal SES kontakte 2 emner straks, samt et til efteråret.
ALLE SKAL HELE TIDEN TÆNKE TANKER, idet det IKKE er holdbart med en bestyrelse der ikke er fuldtallig.
 
j. Gaveregulativ.
Det udsendte forslag fra SES blev gennemgået og godkendt.
SES sender det til VJ til hjemmesiden (indlægges under Bestyrelsen).
 
k. Påklædningsbestemmelser.
Det udsendte udkast fra SES blev gennemgået og ajourført.
SES sender det til KJ som tager det op på landsmødet for at afstemme det med de nye tiltag fra Lovudvalget.
 
l. Ajourføring af ”Hvem-laver-hvad”-listen.
Listen, dateret 5. april 2018 blev gennemgået, tilrettet og er vedhæftet.
 
m. Mindedyssen.
KJ havde sendt mail til skoven og lovede at følge op på denne STRAKS, idet stenhuggeren hurtigt skal bestilles såfremt vi skal være klar til 18. april.
SES sender ”drejebog” til bestyrelsesmedlemmerne og KJ indkalder snarest forretnings-udvalget med henblik på at beslutte hvorledes højtideligheden skal fejrens – indvielse eller ”normal” blomsternedlæggelse.
 
n. Nye medlemmer.
SES havde besøgt ansøgeren fra Nexø, som blev godkendt til optagelse.
SES har sendt ”huske- og velkomstbrev”til den pågældende.
JA sender mail til bestyrelsen når kontingent er modtaget.
 
o. Mærkedage.
Der var nogen usikkerhed omkring KJ liste, hvorfor han udsender ny oversigt.
VJ lægger den på hjemmesiden.
Der blev fordelt ”besøgsvenner” frem til og med august, og FG sørger for vin til de pågældende.
 
p. Gennemgang af aktionslisten, dateret 10. januar 2019.
SES gennemgik aktionslisten:
• Slettede er: Nr. 117 (findes hos sekretæren), 144 (emnet droppet), 146 (gennemført), 147 (gennemføres ikke alligevel), 166 (gennemført), 169 (emnet droppet), 171, (er sket), 176 (gennemført), 177 (OK), 178 (vedhæftet), 180 (oplæg iværksat) og 182.
• Ajourførte: Nr. 129, 138, 143, 151, 173, 174, 175, 179, 181 og 182 (med FED skrift).
• Nye numre: 183 – 194 (med FED skrift).
 
q. Eventuelt – bordet rundt.
SØREN:
• Havde ide om at engagere Bornholmergarden til Skt. Hans, såfremt vi ikke får Norsk skoleorkester.
• Overvejer at indtræde som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem.
SES:
• Efterlyste mere seriøsitet: ”Vi skal gøre det vi lover” og evt. bede om hjælp/uddelegere.
• Nyt lærred modtaget. VJ og FG sørger for ophængningsanordning.
• Undrede sig over at KJ ikke var inviteret til Hjemmeværnets nytårsparole.
• KJ følger op på om vi er kommet på invitationslisten til davidstatuen.
• Knud Eriksen sørger for, at KJ kommer på adresselisten til BVF og at SES fjernes.
• VJ har fået ny mailadresse. SES sender opdateret liste til bestyrelses-medlemmerne og hjemmesiden.
• Efterlyste emner til landsbladet inden 20. marts.
• Vi skal i fællesskab tænke tanker om opdatering af jubilæumsbog til 2021. Finn Carlsen og Jens O. Pedersen kontaktes.
KNUD:
• Deltager i delegeretmøde i BVF 18.april og melder resultatet til bestyrelsen.
• Deltager gerne som ”bålvogter” til Skt. Hans
FRANK:
• Tilsluttede sig SES ønske om at de ting vi beslutter bliver gennemført til tiden.
 
r. Næste møde.
Næste møde er ordinært bestyrelsesmøde som afholdes Torsdag den 11. april kl. 19.00
VJ sørger evt. for varme, SES for ”det tørre” og FG for ”det våde”.
Indkaldelse hertil udsendes søndag den 31. marts, hvorfor input til dagsordenen skal meldes til undertegnede forinden.
 
Dermed var klokken blevet 14.45 og KJ kunne afslutte seminaret, takke for gode debatter og input, samt ønske god weekend.
For referat
Sven-Erik Sørensen
sekretær