Nyker, den 15. oktober 2018
Til
Bestyrelsesmedlemmerne i Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm
Suppleanterne Henning Folkmann-Staack og Anne Mari Andersen
Repræsentant i Bornholms Veteranforum Knud H. Eriksen
 
Emne:
Godkendt referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 4. oktober 2018.
 
Til stede:
Frank Graversen (FG), Jens-Christian Jensen (JCJ), Jette Aagaard (JA), Kurt Jørgensen (KJ), Villy Jensen (VJ), Ebbe G. Hansen (EGH), Anna Mari Andersen (AMA) og Sven-Erik Sørensen (SES).
 
Fraværende:
Henning Folkmann-Staack (med afbud)
Knud H. Eriksen (uden afbud)
 
Vedlagt:
Aktionsliste, dateret 5. oktober 2018.
Foreløbig huskeliste til generalforsamlingen, dateret 4. oktober 2018.
 
1.   Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm afholdt bestyrelsesmøde i broderstuen på
Bellmansvej i Rønne torsdag den 4. oktober 2018.
 
2.   Med henvisning til indkaldelse af 27. september 2018 er følgende referat udarbejdet:
 
a.    Velkomst.
Formand Kurt Jørgensen bød velkommen og glædede sig over det fine fremmøde.
 
b.    Udpegning af ordstyrer.
KJ påtog sig hvervet som ordstyrer.
 
c.    Gennemgang af referat fra bestyrelsesmødet den 5. september.
SES gennemgik kort referatet fra sidste møde og fremdrog følgende punkter:
• KJ havde ikke lagt referater på hjemmesiden som lovet, ligesom de andre ting, herunder indbydelse til informationsaften om Normandiet, heller ikke var blevet bragt i orden.
• KJ havde ikke kontaktet Erling Vibe vedrørende sikkerhedsopdatering af hjemmesiden.
• KJ skal – snarest muligt og i god tid inden generalforsamlingen – kontakte et potentielt nyt medlem i Nexø.
• KJ havde ikke truffet aftale med Karsten Rasmussen om fotografering til hjemmesiden. Dette skal fortsat aftales, særligt med henblik på nye     bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingen.
• KJ skal fortsat beskrive foreningens persondatapolitik, lægge det på hjemmesiden og udsende mail til medlemmerne.
• KJ indkalder til det berammede ”formandsmøde”, efter der har været afholdt møde med de inviterede foreninger vedrørende Skt. Hans aften 2019.
• Den endelige økonomiske oversigt på Fugleskydningen er nu i orden, og udviser et større underskud.
• ”Appetitvækkeren” i forbindelse med sæsonstart i skydeafdelingen var ikke komme på hjemmesidens forside.
 
d.    Orientering ved formanden.
KJ havde deltaget i landsmøde siden sidst og sender referatet herfra til bestyrelses-medlemmerne når dette modtages.
De vigtigste emner var:
• Fremtidige landsmøder kan ikke afholdes på Ryes Kaserne, men andet sted i Fredericia.
• Der sker ikke sammenlægning af kredse.
• Budgettet for 2018 viser 1,700,- i overskud, mens 2019 viser et underskud på 21.000.-. Dette, sammen med andre besparelser, resulterede i en kontingent-stigning til landsforeningen på 3,- pr. medlem.
• Aflønning af landskasserer, landssekretær samt redaktør skal forhandles med henblik på reduktion.
 
e.    Økonomi.
Kassereren havde afsluttet årsregnskabet som viser en urovækkende nedadgående kurve. Dette skyldes blandt andet manglende indtægter fra Skt. Hans og Fugle-skydningen, samt at medlemmer forlader foreningen (dødsfald) og at der ikke kommer tilstrækkeligt med nye !
Det overvejes at skifte til anden bankforbindelse end Dansk Bank. Beslutning herom træffes af den nye bestyrelse.
SES fik godkendt refundering af indkøb af printerpatron.
 
f.    Nyt fra skydeafdelingen.
EGH fortalte at sæsonstarten den 1. oktober var gået fint med 11 skytter fremmødte – heraf flere ”nye ansigter”, og der var en del ”gamle kendinge” som endnu ikke var mødt frem. En fremgang han fandt meget glædelig og som lover godt for fremtiden.
De nye regler for skydningens afvikling (SKV 6 samt journal med CPR-numre) er indtil videre stillet i bero, idet DGI kommer med nye og reviderede bestemmelser der ikke pålægger afdelingen unødig administration.
 
g.    Nyt fra viceværten.
VJ havde klippet hækken og luget ukrudt på fortovet.
Han havde indkøbt vimpel og ny brødkniv, og havde solgt de tomme flasker og brugt pengene til benzin til plæneklipperen.
Vedrørende bænken udenfor kan BRK ikke hjælpe, men SES havde kontaktet broder Claus K. Larsen der havde lovet at reparere den i næste uge – vederlagsfrit
 
h.    Status vedrørende Skt. Hans aften 2019.
KJ oplyste at det udsendte brev til Rønne foreninger m.v. havde givet skuffende få reaktioner indtil nu – positive såvel som negative.
Det blev aftalt, at KJ rykker dem der ikke har reageret efter deadlinen den 14. oktober.
KJ og SES deltager i mødet, men andre bestyrelsesmedlemmer er velkomne såfremt de har tid og lyst.
AMA sender ansøgningen om tilskud fra Knudsker Byting i 2017 til KJ.
Status skal fremlægges på generalforsamlingen.

i.    Forberedelse til generalforsamlingen tirsdag den 6. november.
SES gennemgik dele af huskelisten, og det blev besluttet at KJ, FG og SES holder det endelige planmøde torsdag den 11. oktober kl. 10.00 – 12.00 på Hallandsvej, og såfremt andre ønsker at deltage er de velkomne.
Når mødet er færdig udsender SES den endelige ”huskeliste” med beslutning om ”hvem-der-skal-gøre- hvad”, men arbejd gerne ud fra den vedhæftede foreløbige udgave, idet VI IKKE ER I GOD TID !
 
j.    Mindedyssen.
KJ havde talt med Ole Køppen som er tilsynsførende med krigergrave og pengene til renoveringen er bevilget !
Det viser sig, at dyssen ikke er fredet, så der skal ikke søges om tilladelse til arbejdet, men for at være på den sikre side, er vi i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen på Bornholm.
KJ kontakter stenhuggeren og sætter arbejdet i gang så det kan være færdigt til indvielse den 18. april.
Ole Køppen har ytret ønske med at deltage i genindvielsen og den endelige planlægning starter i 2019.
 
k.    Meddelelser til pressen/ hjemmesiden/landsbladet.
PRESSEN:
Der var ingen meddelelser til pressen, men indkaldelse til generalforsamlingen skal snarest på plads.
HJEMMESIDEN:
VJ meddelte at han nu havde adgang til at lægge ting på hjemmesiden og fra dags dato overtager efter KJ.
VJ fik SES vejledning udarbejdet af Steen Paldan, som kan kontaktes såfremt Erling Vibe ikke kan hjælpe.
SES sender alle 15 indlæg som KJ ikke nåede at lægge ind til VJ sammen med aktivitetsoversigt fra Dart.
Der skal SNAREST iværksættes en plan for opdatering af HELE hjemmesiden, idet der er ”døde links” og mange tomme sider.
LANDSBLADET:
SES har indsendt indlæg den 23. september.
l.    Nye medlemmer.
KJ skal kontaktet et potentielt nyt medlem i Nexø inden generalforsamlingen !!!
Derudover er 2 nye medlemmer klar til optagelse.
 
m.    Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
 
n.    Gennemgang af aktionslisten, dateret 13. september.
SES gennemgik aktionslisten:
• Slettede: 111, 145, 153, 161, 162 og 163.
• Nye og ajourførte numre er anført med FED skrift.
 
o.    Mærkedage.
SES kunne ikke aflevere vin til Ejgild Jørgensen da han er bosiddende i Madrid.
KJ besøger Johnny G. Larsen (70 år den 2. november)
FGJ besøger Anne Mari Andersen (70 år den 12. december)
KJ udfærdiger liste over 2019 så den er klar til generalforsamlingen.

p.    Eventuelt – bordet rundt.
Der var følgende emner ”bordet rundt”:
• SES uddelte ny adresseliste over bestyrelsen.
 
q.    Næste møde.
Næste møde afholdes
Torsdag den 11. oktober kl. 10.00-12.00
hos formanden og er klargøring til generalforsamlingen. Udover KJ, GF og SES deltog ingen øvrige medlemmer (opdateret huskeliste er efterfølgende udsendt).
 
Efterfølgende møde er generalforsamlingen
                                                                                     Tirsdag den 6. november kl. 16.00
Jfr. den huskeliste der blev udsendt efter 11. oktober .
 
Første ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen afholdes
 
                                                       Tirsdag den 8. januar kl. 19.00
 
Indkaldelse udsendes onsdag den 2. januar, hvorfor input til dagsordenen skal være undertegnede i hænde senest denne dato.
SES er ansvarlig for forplejningen på dette møde.
 
Dermed var klokken 21.30 og ordstyreren kunne nedlægge sit hverv og afslutte mødet.
 
For referat
Sven-Erik Sørensen
Sekretær