Nyker, den 13. september 2018

Til
Bestyrelsesmedlemmerne i Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm
Suppleanterne Henning Folkmann-Staack og Anne Mari Andersen
Repræsentant i Bornholms Veteranforum Knud H. Eriksen

Emne:
Godkendt referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 5. september 2018.

Til stede:
Kurt Jørgensen (KJ), Villy Jensen (VJ), Ebbe G. Hansen (EGH) og Sven-Erik Sørensen (SES).

Fraværende:
Frank Graversen, Jens-Christian Jensen og Jette Aagaard (med afbud)
Anne Mari Andersen (for sent afbud)
Henning Folkmann-Staack og Knud H. Eriksen (uden afbud)

Vedlagt:
Aktionsliste, dateret 13. september 2018.

 

1. Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm afholdt bestyrelsesmøde i broderstuen på
Bellmansvej i Rønne onsdag den 5. september 2018.

2. Med henvisning til indkaldelse af 26. august 2018 er følgende referat udarbejdet:

a. Velkomst.
Formand Kurt Jørgensen bød velkommen og startede med at beklage at hans referat fra sidste møde blev ”temmelig” forsinket og ikke levede op til bestemmelserne i forretningsordenen.
Dette skyldes dels det varme vejr, dels at arbejdets omfang havde overrasket ham.

b. Udpegning af referent og ordstyrer.
Da sekretæren var til stede er han referent og KJ påtog sig hvervet som ordstyrer.

c. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmødet den 15. maj.
KJ beklagede endnu en gang det noget sparsomme referat, og SES fik ajourført fremmødelisten.
KJ påpegede det beklagelige i, at vi ikke havde husket krans til Davidstatuen den 5. maj. Det er HELE bestyrelses ansvar at huske på disse vigtige ting.
Vi deltog som vanligt i arrangementet samme med veteranerne, selvom der ikke var udsendt invitation fra kommandantens side.
Der var ingen af de tilstedeværende der havde bemærkninger til referatets indhold.
KJ sørger for SNAREST at lægge dette samt referatet fra sidste møde på hjemmesiden.

 

d. Orientering ved formanden.
KJ havde medbragt et forslag til Landsbestyrelsesmødet vedrørende reducering af kredse.
Der var enighed om, at Bornholm fortsat SKAL væren en selvstændig kreds med stemmeret. Af hensyn til økonomien kunne man i stedet reducere LB-møderne til 1 om året, se på de inviterede deltagere og klare resten via mail.
Umiddelbart efter LB-mødet indkalder KJ øens soldaterforeninger og Hjemmeværnet til ”formandsmøde” for gensidig orientering og oplæg til øget samarbejde.
KJ havde modtaget materiale vedrørende den forestående skydebanegodkendelse som han videresender til EGH og Frank Graversen.
Såfremt vi har deltagere der skal til landsskyttestævne, skal udtagelsen ske med elektronisk markering (kommer i det nye Nyvestcenter).
Den tilsynsførende for Krigergrave i Danmark (Ole Køppen) har skrevet til KJ og bedt ham sætte arbejdet med renoveringen af mindedyssen i gang, idet Krigergravstilsynet betaler regningen !
KJ har sendt ham et elektronisk link til de øvrige registrerede ”krigergrave” på
Bornholm, såfremt der er flere der kan komme i betragtning til renovering.
Han foreslog et besøg på Rønne redningsstation , evt. med efterfølgende ”sildebord” i Broderstuen, samt rundvisning på Østkraft. Dette programsættes til evt. afvikling i 2019 hvis der ikke kan findes tid før.

e. Økonomi.
Kassereren havde meddelt at den eneste ændring i økonomien var, at regningen for besøget på Bornholmertårnet var betalt.
EFG oplyste, at overskuddet fra Fugleskydningen var blevet tilsendt hende.

f. Nyt fra skydeafdelingen.
EGH fortalte at skydeafdelingen starter sæsonen mandag den 1. oktober.
Hele sæsonen 2018/2019 er planlagt og Frank Graversens sender denne plan til KJ som lægger denne, sammen med en lille ”appetitvækker”, på hjemmesiden.
Det forestående sikkerhedseftersyn er der helt ”styr” på.
Vedrørende fremtiden på Østre Skole tager vi det roligt indtil vi hører mere fra Rønne Skyttekreds og/eller Regionskommunen.

g. Nyt fra viceværten.
VJ oplyste at hækken klippes i næste uge og han fik godkendelse til at indkøbe en ny vimpel og en funktionsduelig franskbrødskniv.
Han oplyste at bænken udenfor ikke længere er i god stand, så han henvender sig til Jørn Myhre i BRK for at høre om de har én ”til overs”.
Såfremt dette ikke lykkes giver han SES besked, så han kan kontakte broder Claus K. Larsen.

h. Status vedrørende Skt. Hans aften, hvad gør vi ?.
KJ oplyste at pladsen i kanondalen er ”ledig” i 2019, trods havnens udvidelse.
SES forslag om nedsættelse af en arbejdsgruppe der indkalder byens øvrige foreninger til en drøftelse om fremtiden blev vedtaget.
AGR består af KJ og SES og mødes onsdag den 12. september kl. 19.00.
Arbejdet skal være færdigt og beslutning truffet så det kan fremlægges på generalforsamlingen.

 

i. Meddelelser til pressen/ hjemmesiden/landsbladet.
Der var ingen meddelelser til pressen.
KJ skal SNAREST ajourføre hjemmesiden med de ting der er sendt til ham, incl. en invitation til informationsaften vedr. turen til Normandiet.
Hjemmesiden SKAL passes – hvis ikke - ovevejes det at lukke den.
KJ lægger på hjemmesiden og SES skriver indlæggene.
KJ kontakter Erling Vibe for at få ham ”på banen” m.h.t. sikkerheds-
opdateringer.
VJ sagde efterfølgende JA til at tage et begynderkursus i AOF-regi i oprettelse
og redigering af hjemmesider .
Landsbladet har deadline 25. september og SES gennemgik de emner der
p.t. var klar, men modtager meget gerne input fra de øvrige bestyrelses-
medlemmer. (ALLERSENEST 20. SEPTEMBER).

j. Nye medlemmer.
Formanden havde endnu ikke kontaktet et potentielt nyt medlem i Nexø !!!
SES havde sendt et forslag til ”velkomstbrev” til KJ som han genfremsender.
SES undersøger hos kassereren om der er ”nye medlemmer” som skal optages til generalforsamlingen.

k. Indkomne forslag.
Da der endnu ikke er taget skridt til at få taget professionelle fotos af bestyrelsen til hjemmesiden, foreslog SES at KJ snarest henvender sig til Karsten Rasmussen i Photo-Care og laver aftale med ham, således at man kan få taget billedes hos ham når det passe den enkelte bedst.
Alternativet er næste bestyrelsesmøde, så KJ melder ud til alle når aftale kommer på plads.

l. Gennemgang af aktionslisten, dateret 5. april.
SES gennemgik aktionslisten (ajourført efter sidste referat):
Slettede: Nr. 73, 86, 139, 142, 155, 156, 157, 158, 159 og 160.
Nye og ajourførte numre er anført med FED skrift.

m. Mærkedage.
SES besøger Gert Madsen og Ejgild Jørgensen.
Eigil V. Nielsen (85 år den 9. oktober) meddeles afgået ved døden.

n. Eventuelt – bordet rundt.
Der var følgende emner ”bordet rundt”:
SES forespurgte hvad der var besluttet vedrørende den nye persondatapolitik. KJ oplyste at dette ikke var drøftet på sidste møde, så SES overrakte ham et udkast til inspiration, udfærdiget af BVI. KJ undersøger sagen – også i henhold til artiklen i landsbladet, sender mail til medlemmerne og lægger det efterfølgende på hjemmesiden.
På SES forespørgsel oplyste KJ han intet havde hørt vedrørende fejringen Danske veteraners 50-års jubilæum i juni.

o. Kommende aktiviteter.
Jfr. årsplanen er der sæsonstart i Dartafdelingen onsdag den 26. september. SES kontakter Carsten Seier for at få program.
Skydeafdelingen starter mandag den 1. oktober.
KJ igangsætter arbejdet med besøg på Rønne Redningsstation og/eller Østkraft.

 

p. Næste møde.
Næste bestyrelsesmøde er flyttet til

Torsdag den 4. oktober kl. 19.00

Indkaldelse udsendes torsdag den 27. september, hvorfor input til dagsordenen skal være undertegnede i hænde senest denne dato.

q. Ansvarlig.

SES er ansvarlig for forplejningen på næste møde.

Dermed var klokken 21.30 og ordstyreren kunne nedlægge sit hverv og afslutte mødet.

For referat
Sven-Erik Sørensen
Sekretær