Hasle d. 29.09.2020

Referat fra Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm i Broderstuen d. 28.09.2020 kl. 19.00.

Tilstede: Frank Graversen, Søren Kofod Jansson, Søren Blik, Villy Jensen, Henning Folkman Staack, Carsten Seier.

Fraværende med afbud: Kurt Jørgensen, Knud H. Eriksen.
Dagsorden:
a. Velkomst:
I formandens fravær overtog Frank ordet.
b. Udpegning af ordstyrer:
Frank
c. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmødet 22. juni 2020:
I.a.b.
d. Orientering ved formanden, afbud pga. arbejde:
Formanden ønsker at trække sig fra posten, pga. manglende tid.
Jf. foreningens vedtægter er formanden på valg i ulige år.
Der indkaldes til nyt bestyrelsesmøde d. 06.01.2020 i Broderstuen, hvor formanden er til stede og den endelige beslutning om generalforsamling træffes.
Frank kontakter formand og udsender indkaldelse. Dagsorden som d. 28.09.2020.
e. Økonomi,  Vi har ca. 39.000,- kr. på kontoen
Udsendelse af kontingent opkrævning: Besluttes d. 06.10.2020.
f. Nyt fra skydeafdelingen
Skydeafdeling har indsendt ansøgning om dækning af manglende indtægter fra aflyste arrangementer og til dækning af baneleje (1200 kr.) og alarmbidrag (660 kr.) i alt 1860 kr. Bestyrelse godkendte ydelse på 1860 kr. til skydeafdeling.
Skydeformanden udviste bekymring for den økonomiske fremtid for skydeafdelingen.
g. Nyt fra dartafdelingen: 
Carsten beklagede den ringe rengøring fra husets anden bruger. Nævnte især manglende rengøring efter modelbyggernes afholdte stævne. Foreslog at modelbyggerne overtog pasning af græsset. Kontaktperson Klaus 20421933.
Resterende punkter gennemgås d. 06.10.2020 kl. 19.00
i. Nyt til hjemmesiden/ pressen/ landsbladet:
Nyt fra havemanden: ingen havemand pt.
j. Årsmøde torsdag d. 5. nov. (max 50 personer)
Dato forslag fra formanden
k. Mærkedage
Nina Bram Vibe 70 år d. 9. nov. og Kenn-Erik Holm 75 år d. 14. nov.
l. Eventuelt – bordet rundt
m. Næste møde:
06.10.2020 kl. 19.00 i Broderstuen.

For referat: S.K.J.