Referat Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm bestyrelsesmøde i Broderstuen den22. juni 2020 kl. 19.00

Tilstede: Kurt Jørgensen, Frank Graversen, Søren Kofod Jansson, Søren Blik, Villy Jensen og Carsten Seier.
Henning Folkmann-Staack fraværende.

Dagsorden:

a. Velkomst.
Formanden bød velkommen.

b. Udpegning af ordstyrer.
Frank blev udpeget.

c. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmødet 22. marts.
I.a.b.

d. Orientering ved formanden.
Landsmøde udskudt indtil Covid-19 er under fuld kontrol. - Landsbestyrelsesmøde gennemført
via Skype, hvor emnet var sammenlægningen af de mange små fonde. Det ser ud til at kunne
gennemføres.
Formanden kontakter Dance Vibration og Rønne-Knudsker Byting og gør det uigenkaldeligt
klart, at Forsvarsbrødrene trækker sig som arrangør og deltager ikke i fremtidige Sankt Hans
arrangementer. Dette gøres inden 1. juli 2020.

e. Økonomi.
Formandens arbejde med at finde en kasserer har højeste prioritet. - Søren ringer til Ib Larsen
vedr. regnskab/kasserer.

f. Nyt fra skydeafdelingen, herunder Fugleskydningen.
Med d.d. gældende regler (Covid-19) kan det ikke lade sig gøre at gennemføre fugleskydning
og aflysning deklareres snarest muligt på vores hjemmeside.
Skydeafdeling holder afslutning i Broderstuen i fuld galla når det bliver muligt. Her skal der
også siges farvel til Ebbe som afgående formand for skydeafdeling.

g. Nyt fra dartafdelingen.
Vi er 10-11 faste deltagere. Dartafdelingen lukkede ned i uge 11 og sæsonafslutning forventes
gennemført sidst i august.

h. Nyt fra havemanden.
Alt ser pænt og vedligeholdt ud. Havemand Villy søger afløser, da han har været havemand i 4
år.
Bestyrelsen skal huske at ajourføre mødekalender i køkkenet når møde eller andet
arrangement finder sted.

i. Nyt fra hjemmeside/ presse/ landsbladet.
Der er stadig medlemmer uden mail adresse. Disse medlemmer får en kuvert.

j. Nye medlemmer.
Ingen nye medlemmer.

k. Mærkedage.
Mærkedage gennemgået og fordelt.

l. Eventuelt – bordet rundt.
Der var forslag om besøg på Forsvarsmuseet Bornholm d. 22. august som familiedag, med
spisning af medbragt mad, også på Forsvarsmuseet. Der blev dog også advaret mod et samvær af
vores ældre medlemmer og yngre familier med evt. børn. Der var enighed om at se tiden an en 3-4
uger.
Søren Blik: Hvem slår græsset i stien til mindestenene i Almindingen og rundt om
mindestenene. Efter Sørens opfattelse er der ingen, der tænker på at slå det. Frank retter henvendelse
til Skovridergården angående græsslåning.

m. Næste møde.
Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 28. september 2020 kl. 19.00 i Broderstuen.

For referat: S.K.J.