Hasle 10.01.2020
Referat Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm bestyrelsesmøde i Broderstuen
d. 7. januar 2020 kl. 19.00.

Tilstede: Frank Graversen, Kurt Jørgensen, Henning Folkmann-Staack, Søren Kofod Jansson, Søren Blik, Villy Jensen og Carsten Seier fra Dartafdeling.
Ingen fraværende fra bestyrelse.
 
Dagsorden:
 
a. Velkomst.
Formanden bød velkommen og en specielt velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.
 
b. Udpegning af ordstyrer.
Frank blev udpeget som ordstyrer.
 
c. Gennemgang af referat fra konstituerende bestyrelsesmødet 5. nov.
Formanden gennemgik referatet fra konstituerende bst. møde d. 05.11.2019, hvor arbejdsfordeling og funktionsposter var blevet udpeget/uddelt. I.a.b..
 
d. Orientering ved formanden.
Mail modtaget fra landsforening vedr. fornyelse af fanebånd. Formand undersøger hvilke fanebånd vi har og hvilken kvalitet de befinder sig i.
Formand deltager i hjemmeværnets parole d. 19. januar.
 
e. Økonomi.
Foreningen har d.d. ca. 46.500 kr. på bankbog.
Ni medlemmer har stadig ikke betalt kontingent. Form. Rykker pr. brev for sidste gang.
Bestyrelsens arbejde med at finde en kasserer har højeste prioritet.
 
f. Nyt fra skydeafdelingen, herunder Fugleskydningen.
Skydning startede d. 6. januar og 10 medlemmer mødte op.
Ebbe slutter som formand for skydeafdelingen efter denne sæson. Vi er så heldige at Villy overtager hvervet.
Villy vil stå for årets fugleskydning med de sædvanlige hjælpere.
Dato for fugleskydning skal nærmere analyseres for at undgå karambolage med Folkemøde.
 
g. Nyt fra dartafdelingen.
Der møder 10-11 om onsdagen til Dart. Spillerne går ind for sporten i god ånd og vi hygger os.
Vi ser gerne flere deltagere.
 
h. Nyt fra havemanden.
Alt ser pænt ud.
 
i. Skt. Hans aften.
Indtjening ved Skt. Hans i 2019 har været 0 kr. Enighed om, at det ikke kan fortsætte på denne måde. Da bålplads skal flyttes fra Kanondal til ?, vil det være det rette tidspunkt for Forsvarsbrødrene at sige fra.
Formand kontakter Rønne-Knudsker Byting og ”Dance Vibration” og orienterer om, at Forsvarsbrødrene ikke længere magter at stå for at arranger Skt. Hans i Rønne.
 
j. Hvem laver hvad.
På bestyrelsesmødet omdelte formanden en liste over de gængse arbejdsopgaver for de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Listen blev løbet igennem og formanden udsender snarest en revideret liste til godkendelse. Bestyrelsens primære opgave- og ansvarsområde blev aftalt ved den konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen d. 5. november 2019.
 
k. Nyt til hjemmesiden/ pressen/ landsbladet.
Villy står for hjemmesiden og Sven Erik skal fodres med oplysninger, der skal med i Landsbladet. Samtidig er det vigtigt at fodre den lokale presse.
 
l. Nye medlemmer.
Der er ikke nye medlemmer på trapperne.
 
o. Gennemgang af aktionsliste, bliver uddelt på mødet.
Formanden gennemgik ajourført aktionsliste fra 10.10.2019. Udestående er foto af nye bst. medlemmer, nøgleinddragelse fra afgående bst. medlemmer samt Mindedyssen ved Christianshøj, hvor bestyrelsen selv, når vind og vejr bedres, vil vaske og opfriske indskrift.
Formand opdaterer aktionsliste til næste bestyrelsesmøde.
 
p. Mærkedage.
Der er 16 mærke- rundedage i 2020, hvor medlemmer skal besøges med en vingave. Besøgene for det første kvartal blev fordelt blandt bestyrelsen efter liste.
 
q. Eventuelt – bordet rundt.
Under eventuelt blev der fremsagt forslag om et foredrag i Broderstuen af feltpræst Ulla Schou med efterfølgende sildebord for vore medlemmer.
Der blev også foreslået deltagelse ved Garnisionsgudstjenesten i december.

r. Næste møde.
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 19.00 i Broderstuen.
 
 
For referat: S.K.J.