Nyker, den 24. oktober 2019


Til
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm
Formand for dartafdelingen Carsten Seier
Repræsentant i Bornholms Veteranforum Knud H. Eriksen

Emne:
Godkendt referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 10. oktober 2019.

Til stede:
Frank Graversen (FG), Jette Aagaard (JA), Kurt Jørgensen (KJ), Villy Jensen (VJ),
Sven-Erik Sørensen (SES) og Henning Folkmann-Staack (delvis).

Fraværende:
Søren Blik, Carsten Seier, Knud Eriksen og Jens-Chr. Jensen (alle med afbud).

Vedlagt:
Aktionsliste, dateret 10. oktober 2019.
Huskeliste - Generalforsamling, dateret 10. oktober 2019.

1. Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm afholdt bestyrelsesmøde hos formand Kurt
Jørgensen torsdag den 10. oktober 2019.

2. Med henvisning til indkaldelse, dateret 1. oktober 2019 er følgende referat udarbejdet:

a. Velkomst.
Kl. 19.00 bød formanden velkommen til de fremmødte og forklarede årsagen til, dels at bestyrelsesmødet den 18. september blev aflyst, dels grunden til ændring af mødested.

b. Udpegning af ordstyrer.
KJ påtog sig selv hvervet som ordstyrer.

c. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmødet 15. maj.
SES gennemgik kort referatet og fremhævede følgende punkter:
• KJ har sendt velkomstbrev og forsvarsbroderblad til det nye medlem fra Nexø.
• KJ skal fortsat kontakte Hjemmeværnet for at komme på invitationslisten til Davidstatuen.
• Der skal ikke nedsættes en arbejdsgruppe til planlægning af ”genindvielsen” ved Mindedyssen i 2020, idet vi nøjes med selv at opmale navnene.
• Man undrede sig over at der ikke deltog medlemmer fra indbudte foreninger i Fugleskydningen.
• KJ påfører det nye medlem fra Nexø på medlemslisten og rundsender den SNAREST.
• KJ havde endnu ikke taget kontakt til Rønne Byforening i.f.m. Galløkkens fremtid.

 d. Orientering ved formanden.

• KJ havde deltaget landsbestyrelsesmøde samt landsmøde og sender referat derfra til bestyrelsesmedlemmerne.

• Allan Poulsen fra Tønder (tidl. Chefsergent) er tiltrådt som ny præsident.
• Prisen for landsbladet forhøjes til 100,- leveret i postkassen. 60,- leveret til egen omdeling og 35,- udsendt som PDF-fil til alle med mail.
Emnet tages op på generalforsamlingen og FG foreslog at alle får den som PDF og
at man selv skal TILVÆLGE papirudgaven, resten udbringes. KJ lovede at have det
med i beretningen.
• KJ uddelte USB-nøgler med den nye håndbog, hvor bl.a. påklædnings-bestemmelser indgår.

e. Økonomi.
Kassereren fremlagde det færdige regnskab, som blev godkendt af bestyrelsen.
Det blev bemærket, at kun de faktuelle udgifter til Skt. Hans aften blev dækket af Rønne-Knudsker Byting.

f. Nyt fra skydeafdelingen.
FG meddelte at Ebbe G. Hansen afgår som formand med udgangen af sæsonen 2019/2020.
Man vil i skydekælderen arbejde på at finde en ny formand.
En anden kedelig nyhed er, at Rønne Skytteforening, som har lejemålet i kælderen, nu opkræver leje af banen pr. gang, samt et fast beløb til dækning af ny alarmsystem.
Begge dele blev godkendt efter nogen debat, og tages op i skydekælderen m.h.p. øget egenbetaling når man skyder.

g. Nyt fra dartafdelingen.
Da CS havde meldt afbud var der intet nyt derfra, men sæsonen er startet.

h. Nyt fra havemanden.
VJ meddelte, at der ikke var særligt nyt, han har vedligeholdt arealerne og hækken.
Vedr. installering af varmepumpe ligger sagen hos BRK, som anbefaler at der konstant holdes en temperatur på 18 grader i opholdslokalerne og 6 grader andre steder.

i. Evaluering af Skt. Hans aften.
Et helt igennem godt arrangement, specielt samarbejdet med Dance Vibration.
Det afholdte evalueringmøde med dem var yderst positivt, og de er klar til at ”opgradere” deres indsats, dog poienterede de, at det fortsat er Forsvarsbrødrene der er ”tovholder” på arrangementet.
Generel skuffelse over ”tilskuddet” fra Rønne-Knudsker Byting og at den udsendte pressemeddelelse ikke blev bragt nogen steder.

j. Evaluering af Familiedagen.
FG meddelte, at der var en god og positiv stemning blandt de fremmødte (der kunne dog godt have været mange flere).
Det blev en god dag, selvom de lovede præmier udeblev.
A.h.t. økonomien overvejes det at indføre egenbetaling såfremt der er mere end eet medlem og én ledsager som deltager.
I 2020 var Sommerfugleparken og Natur Bornholm på tale, og KJ indkalder flere forslag på generalforsamlingen.

 

k. Nyt til hjemmesiden/ pressen/ landsbladet.
HJEMMESIDEN:
• VJ meddelte at han havde fundet en Facebookside med JOP som administrator. Han sørger for at denne slettes.
• Hvervekampagnen havde ikke virket, selvom siden fortsat har mange besøgende.
• SMS-funktion udskydes indtil vi finder et system der ikke koster penge.
• VJ lægger relevant materiale fra den nye håndbog ind på hjemmesiden.
• SES sender ”reminder” vedr. generalforsamlingen til VJ.
PRESSEN:
• p.t. intet til pressen, KJ udsender pressemeddelelse vedrørende generalforsamlingen og inviterer den samlede bornholmske verdenspresse.
LANDSBLADET:
• SES har indsendt artikler til novembernummeret.

l. Nye medlemmer.
Desværre ingen nye medlemmer til godkendelse.

m. Klargøring til generalforsamlingen 5. november.
SES gennemgik den vedhæftede og ajourførte huskeliste.
Formanden fortsætter mens kasserer og sekretær ikke genopstiller.
Sekretæren meddelte, at han dog fortsat er til rådighed som hjælper til enkeltopgaver.

n. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

o. Gennemgang af aktionsliste, dateret 15. maj 2019.
SES gennemgik aktionslisten:
• Slettede er: Nr. 129, 138, 179, 182, 182, 194, 195, 196, 197, 198 og 199.
• Ajourførte: Nr. 121, 143, 151, 173, 174, 181, 188, 200 og 201 (med FED skrift).
• Nye numre: Nr. 202, 203, 204 og 205 (med FED skrift)

p. Mærkedage.
Listen blev gennemgået og opgaver fordelt, og det forventes at de gennemføres i rette tid. FG sørger fortsat for at vinen er klar.

q. Eventuelt – bordet rundt.
Der var følgende emner ”bordet rundt”:
• VJ havde ryddet op i broderstuen.
• FG fik tilbagemelding om at vinafhentningen virker fint.
• SES undrede sig over at vi ikke længere bliver inviteret til Danske Veteraners mindedage, bla. deres 50-års jubilæum. KJ undersøger hos Knud Eriksen om han har fået indbydelser uden at videresende.
• Vi deltog ikke i ”Frivillighedsmessen” på Campus den 26. september.
• Veterankoordinatoren tager et evt. ønske om at afholde flagdagen tidligere på dagen op i planlægningskredsen.
• Næste medlemsarrangement planlægges som besøg på Østkraft med efterfølgende sildemad i broderstuen.

r. Næste møde.

Næste gang bestyrelsen mødes er til klargøring af generalforsamlingen

Tirsdag den 5. november kl. 16.00 - og det forventes at ALLE deltager.

KJ er ansvarlig for det efterfølgende konstituerende møde.

Dermed var klokken 22.05 og ordstyreren kunne nedlægge sit hverv og derefter afslutte mødet.

For referat

Sven-Erik Sørensen

Sekretær