Nyker, den 25. maj 2019

Til
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm
Formand for dartafdelingen Carsten Seier
Repræsentant i Bornholms Veteranforum Knud H. Eriksen
Emne:
Godkendt referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 15. maj 2019.
Til stede:
Frank Graversen (FG), Jette Aagaard (JA), Kurt Jørgensen (KJ), Villy Jensen (VJ) og
Sven-Erik Sørensen (SES).
Fraværende:
Henning Folkmann-Staack, Søren Blik og Carsten Seier (med afbud).
Jens-Chr. Jensen (for sent afbud).
Knud H. Eriksen (uden afbud).
Vedlagt:
Aktionsliste, dateret 15. maj 2019.
Drejebog – Skt. Hans aften, dateret 15. maj 2019.
1. Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm afholdt bestyrelsesmøde i broderstuen på
Bellmansvej i Rønne onsdag den 15. maj 2019.
2. Med henvisning til indkaldelse, dateret 6. maj 2019 er følgende referat udarbejdet:
a. Velkomst.
Kl. 19.00 bød formand Kurt Jørgensen velkommen til de fremmødte.
b. Udpegning af ordstyrer.
FG blev udpeget til ordstyrer.
c. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmødet 11. april.
SES gennemgik kort referatet og fremhævede følgende punkter:
• Det nye medlem fra Nexø var alligevel ikke en fuser, men har betalt kontingent. KJ sender velkomstbrev samt elektronisk udgave af landsbladet.
• KJ skal fortsat kontakte Hjemmeværnet for at komme på invitationslisten til Davidstatuen.
• Arrangementet ved mindedyssen gik fornemt, det hjælper at udpege en ansvarlig for ceremonien.
• Nedsættelse af arbejdsgruppe til planlægning af indvielsen i 2020 udsættes til mødet 18. september.
• KJ havde ikke udsendt pressemeddelelsen vedr. mindedyssen, da han mente at SES havde udarbejdet den for sent.
• SES forslag til revideret indkaldelse til generalforsamlingen kommer under eventuelt.
d. Orientering ved formanden.
• KJ havde modtaget invitation fra Bornholms Teater til forestillingen ”BESAT”. Vi får rabat så KJ udsender indbydelsen som nyhedsbrev til alle medlemmer.
• Danmarkssamfundet har meddelt at der IKKE bliver noget arrangement på Bornholm i anledning af Dannebrogs 800 års jubilæum !!! Vi deltager i stedet i det landsdækkende i København den lørdag den 15. juni. FG koordinerer indsatsen og fanebærere.
• KJ har ikke videresendt referatet fra landsmødet, dette sker snarest.
e. Økonomi.
Kassereren meddelte at der ikke var nyt under dette punkt, kun rimelige udgifter til udvendig vedligeholdelse.
f. Nyt fra skydeafdelingen.
FG meddelte at medaljer m.v. er indkøbt og klar til Fugleskydningen søndag den 16. juni, ligesom planlægningen er på plads.
FG deltager ikke på dagen, så VJ er ”ølsælger”. SES fører resultatlisten sammen med Anne Mari Andersen.
Der er opsætning lørdag den 15. juni, og har skydeafdelingen brug for hjælp dertil kontakter de bestyrelsen.
KJ inviterer Marineforeningen, Danske Veteraner, Garderforeningen og Bornholmske Dragoner.
g. Nyt fra dartafdelingen.
Da CS havde meldt afbud var der intet nyt derfra, idet afdelingen er på ”sommerpause”.
h. Nyt fra viceværten.
For at undgå fremtidige misforståelser, bad VJ om at hans ”titel” ændres til HAVEMAND, idet han IKKE har ansvaret for broderstuen, kun den udvendige vedligeholdelse og ”dagligt tilsyn”.
Navnet rettes på fremtidige indkaldelser, referater samt på adresselisten på hjemmesiden.
i. Status på Skt. Hans aften.
Drejebogen blev gennemgået og tilrettet (se vedhæftede) og danner grundlag for planmødet mandag den 27. maj hvortil alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter indkaldes.
SES sender tilrettet udkast til indkaldelse til planmødet til KJ, som udsender den til øvrige deltagere.
Da FG ikke kan deltage Skt. Hans aften, tilbød han sig som vagt ved brændet fredag og lørdag aftner og nat.
KJ meddelte derefter at han heller ikke deltager, så SES der byder velkommen.
j. Status på Familiedagen.
Den planlagte familiedag på Østkraft den 17. august kom bag på formanden, som ikke mente at stedet var velegnet. Han tager i stedet kontakt til Østerlars minigolfbane og udsender indbydelse til alle medlemmer samt omtale på hjemmesiden.

k. Nyt til hjemmesiden/ pressen.
HJEMMESIDEN:
SES sender reklame for Fugleskydningen samt Skt. Hans til VJ .
KJ sender vedrørende familiedagen.
På given foranledning blev det vedtaget, at det KUN er VJ der opdaterer hjemmesiden og når det er på plads vil vi indføre SMS-beskedder – såfremt det er gratis.
VJ sætter ”hvervekampagnen” på forsiden endnu en gang
PRESSEN:
SES sender udkast til Skt. Hans aften til KJ der indrykker annonce jfr. drejebogens lb.nr. 23.
l. Nye medlemmer.
Desværre ingen nye medlemmer til godkendelse.
KJ fører medlemmet fra Nexø på medlemslisten og rundsender ny udgave.
m. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
n. Gennemgang af aktionsliste, dateret 11. april 2019.
SES gennemgik aktionslisten:
• Slettede er: Nr. 175.
• Ajourførte: Nr. 121, 129, 138, 143, 151, 173, 174, 179, 181, 182, 187, 188, 193. (med FED skrift).
• Nye numre: 196 – 201 (med FED skrift)
o. Mærkedage.
Listen blev gennemgået og opgaver fordelt.
FG sørger for at vinen er klar til de enkelte datoer.
p. Eventuelt – bordet rundt.
Der var følgende emner ”bordet rundt”:
• SES var bekymret vedrørende Galløkkens fremtid. KJ tager kontakt til Rønne Byforening, så de kan varetage vore interesser.
• SES meddelte, at Chefen for Det Bornholmske Hjemmeværn havde oplyst, at arrangementet ved Davidstatuen i 2020 bliver ”stort” med deltagelse af bl.a. Opklaringsbataljonen.
• SES havde lavet udkast til ny indkaldelse til generalforsamlingen, som blev vedtaget. SES sender til KJ der udsender den som nyhedsbrev den 11. september.
• SES havde lavet de nødvendige aftaler med Cafeteriet vedr. generalforsamlingen. Emnet drøftes på næste møde jfr. drejebogen for denne.
• SES efterlyste emner til landsbladet: Deadline 25. juni – udgives 1. august.
• FG undersøger i regionskommunen, om broderstuen kan skifte fra elvarme vil varmepumpe (luft-til-luft).
q. Næste møde.
Næste gang bestyrelsen mødes er mandag den 27. maj kl, 19.00 til planmøde vedr. Skt. Hans samt Fugleskydningen søndag den 16. juni.
Næste bestyrelsesmøde ændrer dato til
Onsdag den 18. september kl. 19.00
Indkaldelse hertil udsendes fredag den 6. september, hvorfor input til dagsordenen skal være sekretæren i hænde senest denne dato.
VJ er ansvarlig for varme, SES for ”det tørre” og FG for ”det våde”.
Dermed var klokken 21.20 og ordstyreren kunne nedlægge sit hverv og formanden derefter afslutte mødet.
For referat
 
Sven-Erik Sørensen
Sekretær