Til
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm
Formand for dartafdelingen Carsten Seier
Repræsentant i Bornholms Veteranforum Knud H. Eriksen
Emne:
Godkendt referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 11. april 2019.
Til stede:
Kurt Jørgensen (KJ), Søren Blik Petersen (SB), Villy Jensen (VJ), Sven-Erik Sørensen (SES) og Carsten Seier (CS).
Derudover deltog formanden for skydeafdelingen Ebbe G. Hansen (EGH) i pkt. f. og j.
Fraværende:
Frank Graversen, Jens-Christian Jensen, Jette Aagaard, og Henning Folkmann-Staack
med afbud.
Knud H. Eriksen (uden afbud).
Vedlagt:
Aktionsliste, dateret 11. april 2019.
Drejebog – Skt. Hans aften, dateret 11. april 2019.
1. Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm afholdt bestyrelsesmøde i broderstuen på
Bellmansvej i Rønne torsdag den 11. april 2019.
2. Med henvisning til 2. udgave af indkaldelse, datret 8. april 2019 er følgende referat udarbejdet:
a. Velkomst.
Kl. 19.00 bød formand Kurt Jørgensen velkommen og beklagede de mange afbud.
En særlig velkomst til Carsten Seier og Ebbe G. Hansen.
b. Udpegning af ordstyrer.
VJ sagde ja til at fungere som ordstyrer.
c. Gennemgang af referat fra seminaret 23. februar.
SES gennemgik kort referatet og fremhævede nedennævnte punkter:
• Spørgeskemaundersøgelsen vedrørende evt. egenbetaling af landsbladet afventer referatet fra landsbestyrelsesmødet og tages derefter op på det efterfølgende bestyrelsesmøde, således at det er klar til generalforsamlingen.
• Da Jens-Chr. Jensen ikke var til stede afventer vi afgørelse vedrørende kørsel af brænde til Skt. Hans bålet.
• Medlemslisten på hjemmesiden afventer svar fra lovudvalget.
• ”Ryes Brigade” på hjemmesiden afventer svar fra lovudvalget.
• Påklædningsbestemmelser på hjemmesiden afventer svar fra lovudvalget.
• VJ har arbejder videre med den komplette liste over Fuglekonger.
Til gengæld har han en komplet liste over keglekonger (1933 – 2010) og han
arbejder derudover med dartmestre gennem tiderne.
• SES havde taget kontakt til et potentielt nyt bestyrelsesmedlem, desværre med negativt resultat. ALLE er dog fortsat forpligtet til at komme med input og kontakte emner.
• Mindedyssen bliver en ”normal” blomsternedlæggelse.
• Det nye medlem fra Nexø var nok en ”fuser”.
• SB indtræder alligevel ikke som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem
• KJ erindrer Chefen for Det Bornholmske Hjemmeværn om invitation til davidstatuen.
• KJ kontakter selv BVF, idet Knud Eriksen ikke har fået rettet maillisten.
f. Nyt fra skydeafdelingen.
EGH fortalte, at der igen er kommet nye regler på skydeområdet, idet der nu til enhver tid skal være 2 skydeledere til stede på en skydeaften. Uddannelsen skal tages på nettet, VJ har taget og FG er i fuld gang.
Planlægningen af fugleskydningen kører planmæssigt og KJ finder ud af hvilke foreningen der skal inviteres (Marineforeningen, Danske veteraner, Garderforeningen, ect.).
VJ har allerede lagt resultaterne fra sæsonen 2018 – 2019 på hjemmesiden.
Skydeafdelingens AKOS 2019 – 2020 sender FG til VJ så snart den er klar.
j. Status på Skt. Hans aften.
Drejebogen blev delvis gennemgået og tilrettet - se vedhæftede.
Der udspandt sig en længere debat vedr. båltaler, men provsten har efterfølgende meldt klar.
Drejebogen gennemgås grundigt på næste møde, hvor ALLE SKAL have styr på de opgaver de har påtaget sig.
d. Orientering ved formanden.
• KJ gennemgik hele forløbet omkring Mindedyssen og i hvilket omfang den må renoveres. Da tiden er gået, bliver 2019 en ”almindelig” blomsternedlæggelse, men i 2020 bliver der genindvielse ”med fuld musik”. På næste bestyrelsesmøde skal der nedsættes en arbejdsgruppe til planlægning af dette arrangement.
• KJ har udsendt invitationer til øvrige foreninger til torsdag den 18., hvor Søren Blik har kommandoen, således at alt forløber på en koordineret og værdig måde. Bestyrelsen møder kl. 16.30 og selve arrangementet starter kl. 17.00.
KJ sørger for blomsterbuket og ”forfriskninger”.
• Vi promoverer ”den gule sløjfe” hvis vi får en officiel henvendelse.
• KJ har svaret BRK, at vi gerne deltager i et møde vedr. Østre skoles fremtid.
Fra landsbestyrelsesmødet oplyste han:
• Der var intet nyt vedrørende landsbladet.
• Medlemsliste og ”Ryes Brigade” er sendt til lovudvalget, som endnu ikke har reageret. KJ rykker for sagen, så vi har svar, senest på næste møde.
• ”Kvindesløjfen” er jfr. velunderrettede kilder en sløjfe som medlemmernes hustruer kunne bære, såfremt de deltog i arrangementer som hjælpere. Den slettes derfor i vores ”Påklædningsbestemmelser”.
e. Økonomi.
Da kassereren havde meldt afbud, var der intet nyt under dette punkt.
 
g. Nyt fra dartafdelingen.
CS oplyste at afdelingen holder sæsonafslutning fredag den 12. april, og lovede SES fotos og tekst. Han kunne se tilbage på en god sæson, med stort set samme deltagerantal året igennem. Desværre ingen nytilgang, men afdelingen kører videre i godt humør.
h. Nyt fra viceværten.
Nyt lærred ophængt og bænken færdigrenoveret.
River udendørsområdet og slår græs i den nærmeste fremtid.
CS oplyste, at vi godt må bruge de grønne affaldscontainere ved børnehaven, poserne skal blot lukkes forsvareligt.
i. Nyt til hjemmesiden/ pressen.
HJEMMESIDEN:
SES sørger for stof og VJ lægger ind således: Mindedyssen, derefter 5. maj kl. 10.00, Skt. Hans og Fugleskydning.
PRESEN:
KJ udsender pressemeddelelse vedr. mindedyssen.
k. Nye medlemmer.
Desværre ingen nye medlemmer til godkendelse.
l. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
m. Gennemgang af aktionsliste, dateret 10. februar 2019.
SES gennemgik aktionslisten:
• Slettede er: Nr. 183, 184, 185, 186, 189, 190, 191 og 192.
• Ajourførte: Nr. 121, 138, 143, 151, 173, 174, 179, 181, 182, 187, 188, 193 og 194 (med FED skrift).
• Ingen nye numre.
n. Mærkedage.
Listen var gennemgået og opgaver fordelt på sidste møde.
o. Eventuelt – bordet rundt.
Der var følgende emner ”bordet rundt”:
• SES efterlyste tilbagemelding vedr. teaterforestilling. KJ meddelte at vi ikke havde noget at bidrage med, men var positiv overfor evt. at bruge det som et medlemsarrangement.
• SES havde lavet udkast til ny indkaldelse til generalforsamlingen, men grundet IT-problemer kommer emnet op på næste møde,.
• CS har fået ny mailadresse: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
• KJ havde rygtevis hørt at pårørende til et dement medlem vil forlange kontingentet retur. Han slettes på medlemslisten, men vi giver IKKE kontingent retur.
p. Næste møde.
Næste gang bestyrelsen mødes er 18. april kl. 16.30 samt 5. maj kl. 9.50.

Næste bestyrelsesmøde ændrer dato til onsdag den 15. maj kl. 19.00
Indkaldelse hertil udsendes mandag den 6. maj, hvorfor input til dagsordenen skal være sekretæren i hænde senest denne dato.
VJ er ansvarlig for varme, SES for ”det tørre” og FG for ”det våde”.
Dermed var klokken 21.45 og ordstyreren kunne nedlægge sit hverv og formanden derefter afslutte mødet.
For referat
 
Sven-Erik Sørensen
Sekretær