Nyker, den 20. januar 2019

 

Til

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm

Formand for dartafdelingen Carsten Seier

Repræsentant i Bornholms Veteranforum Knud H. Eriksen

Emne:

Godkendt referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 10. januar 2019.

Til stede:

Frank Graversen (FG), Jens-Christian Jensen (JCJ), Jette Aagaard (JA), Kurt Jørgensen (KJ),  Søren Blik Petersen (SB), Villy Jensen (VJ) og Sven-Erik Sørensen (SES).

Fraværende:

Carsten Seier, Henning Folkmann-Staack og Knud Eriksen (med afbud).

Vedlagt:

Aktionsliste, dateret 10. januar 2019.

1. Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm afholdt bestyrelsesmøde i broderstuen påBellmansvej i Rønne torsdag den 10. januar 2019.

2. Med henvisning til indkaldelse af 3. januar 2019 er følgende referat udarbejdet:

a. Velkomst.

Mødet startede kl. 19.00, hvor formand Kurt Jørgensen bød velkommen til årets første møde, og ønskede alle et godt nytår.

b. Udpegning af ordstyrer.

JCJ sagde ja til at fungere som ordstyrer.

c. Vedtagelse af forretningsorden.

SES gennemgik kort de få redaktionelle ændringer i forhold til sidste år, og disse blev vedtaget. SES sender den nye forretningsorden til VJ, så den kan lægges på hjemmesiden.

d. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde den 4. oktober.

SES gennemgik kort det godkendte referat – som kan ses på hjemmesiden - og ”hængepartierne” i pkt. C behandles under de efterfølgende punkter.KJ indkalder forretningsudvalget vedrørende evt. skift af bankforbindelse, således at sagen kan besluttes på seminaret 23. februar.

e. Gennemgang af referat fra generalforsamlingen 6. november.

SES gennemgik kort det godkendte referat – som også kan ses på hjemmesiden.Spørgeskema til medlemmerne vedrørende egenbetaling for landsbladet tages op på seminaret sammen med emner til bestyrelsen.Det godkendte referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde sender SES til VJ til hjemmesiden.

 f. Vedtagelse af fælles aktivitetskalender for 2019.

SES gennemgik det udsendte udkast. Besøget på Rønne redningsstation 26. januar påføres og kransenedlæggelse ved Davidstatuen rettes fra 4. til 5. maj. Der skal derudover udarbejdes en drejebog for arrangementet ved mindedyssen.Den reviderede kalender sendes til VJ til hjemmesiden, hvorfra den kan udskrives.VJ er ansvarlig for, at opdaterede kalender fra skyde- og dartafdelingen findes under deres respektive faneblade.

Orientering ved formanden.

KJ orienterede i kort form om de tiltag som er afklaret, samt de der skal behandles i.f.m. næste møde:

Søren Jansson og Ulla Pedersen har desværre begge sagt nej til at indtræde i bestyrelsen.

Alle skal ”lægge hovederne i blød”, så vi har nye navne til næste møde.

KJ har ordnet børneattest, således at vi har godkendelse i den forbindelse.

Spørgeskemaundersøgelsen vedrørende betaling til landsbladet bliver et emne på næste møde, da KJ forinden skal verificere betalingen for at få det tilsendt elektronisk.

Indkaldelsen til generalforsamlingen skal ændres, således at indbetaling af kontingent får en mere fremtrædende plads.

Vi er faldet fra 113 i 2017 til p.t. 107 medlemmer, incl. 8 restanter som er afmeldt landsbladet. De har fået et personligt brev i postkassen leveret af FG.

Politik vedr.persondatabeskyttelse er udsendt til alle, og ligger på hjemmesiden.

h. Økonomi/ Medlemslisten.

JA berettede om en fornuftig – men dog faldende – kassebeholdning.Det er tydeligt, at vi mangler indtægter fra Skt. Hans aften og en (tiltrængt) medlems-fremgang. SES fik godkendt 2 udlæg i.f.m. møder.KJ udsender opdateret medlemsliste til bestyrelsesmedlemmerne.

i. Nyt fra skydeafdelingen.

FG oplyste at sæsonen startede i mandags med 9 skytter og (fortsat) god stemning.

j.Nyt fra dartafdelingen.

Intet da Carsten Seier havde meldt afbud og SES ikke havde modtaget indlæg.

k. Nyt fra viceværten.

VJ tager på regelmæssige ”besøg” i broderstuen, og skal indkøbe materialer til opvaskemaskinen, ligesom havebænken skal indendørs og klargøres til maling til foråret. Isboksen i ”ølrummet” skal køres på BOFA.

l. Gennemgang, opdatering samt nyt til hjemmesiden/ pressen.

En detaljeret gennemgang af hjemmesiden sker på næste møde.VJ er dog ”på omgangshøjde” på skydeafdelingens side, og SES skal sende ”små-artikler” fra landsbladet til VJ når det passer tidsmæssigt.

KJ udsender pressemeddelelse til Bornholms Tidende m.fl. før besøget på Rønne redningsstation og én når besøget er overstået.

SES har indsendt artikler til landsbladet.

m. Nye medlemmer.

Den ansøger fra Nexø som har ventet på henvendelse i et år er ikke længere aktuelt.

Det nye medlem (også fra Nexø) skal KJ SNAREST kontakte (inden 31. januar).

n.Indkomne forslag.

På KJ anmodning har SES udfærdiget forslag til gaveregulativ. Dette behandles på næste møde.

o. Gennemgang af  aktionsliste, dateret 5. oktober 2018.

SES gennemgik aktionslisten:

Slettede er: Nr. 46, 146, 148, 154, 164, 165, 167, 168, 170 , og 172.

Ajourførte: Nr. 117, 121, 129, 138, 143, 144, 147, 151, 166, 169 og 171                                                                

Nye numre: 173 – 182 (med FED skrift).

p. Mærkedage.

FG besøger Steen Andersen, Ole Larsen, Frank Pauch og Ebbe G. Hansen (gerne sammen med SES).

KJ besøger Ole Peter Stange og SES Kenny Thøgersen.

FG er ansvarlig for at vinen er indkøbt, pakket og klar til udlevering.

q. Eventuelt – bordet rundt.

Der var følgende emner ”bordet rundt”:

FG er ansvarlig for bestilling af vingaver (placeres i ”ølrummet”, hvortil flere skal have nøgle).

Etiketter til flaskerne bestilles hos Kurt Zarzucki.

KJ kontakter Finn Carlsen vedrørende brødre der går til ”Ryes brigade”.

FG kontakter Anne Mari Andersen  for at få ”Broderbrevsskabelon” på et USB-stik til KJ.

SES foreslog at ”Hvem-laver-hvad” listen gennemgås og ajourføres på næste møde.

KJ kontakter Gudhjem Bus for at få mere information til hjemmesiden vedrørende bustur til Normandiet i september.

skal have besked når kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmer m. fl. ændres.

SES var oprørt over at der måske ikke afholdes landsdækkende arrangement i.f.m. Dannebrogs 800 års jubilæum den 15. juni. KJ forfølger sagen i landsbestyrelsen. Et emne til næste møde.

FG foreslog en hvervekampagne, således at det medlem er skaffer et nyt, modtager 2 fl. rødvin når kontingent er indbetalt. SES laver udkast hertil som sendes til FG og KJ til udtalelse inden det lægges på hjemmesiden.

KJ uddelte ”Vejledning i bæring af medaljer” og det blev vedtaget at den ”finpudses” til næste møde.

VJ ophænger den plakette som KJ modtog fra Søren Jansson i broderstuen.

SB fortalte af Skt. Nicolaj kirke i år fejrer 100 års jubilæum. Såfremt vi bliver bedt om det, stiller vi naturligvis med faner.

 

r. Næste møde.

Næste møde er seminaret der afholdes i Broderstuen  

 Lørdag den 23. februar kl. 10.00

og slutter senest kl. 17.00.

Indkaldelse hertil udsendes torsdag den 14. februar, hvorfor input til dagsordenen skal være sekretæren i hænde senest denne dato.

Ansvarlige er:

Indhold:              Alle, men KJ indkalder forretningsudvalget og laver emneliste.

Indkaldelse:        SES som udsendes torsdag den 14. februar.

Varme:                VJ

Morgenkaffe:       Alle, laves ved ankomst

Frokost:               SES (3 billige stykker fra Gartvangen)

Øl/ Vand:             FG (SES melder deltagerantal til ham).

Øvrigt:                 Alle er velkomne til at medbringe.

Dermed var klokken 21.30 og ordstyreren kunne nedlægge sit hverv og formanden derefter afslutte mødet.

For referat

Sven-Erik Sørensen

Sekretær