Nyker, den 16. november 2018
Til
Bestyrelsesmedlemmerne i forsvarsbrødreforeningen på Bornholm
Nyvalgte suppleanter Henning Folkmann-Staack og Søren ”Blik” Petersen
Repræsentant i Bornholms Veteran Forum Knud Eriksen
Formand for Dartafdelingen Carsten Seier samt afgående bestyrelsesmedlem Ebbe G. Hansen og afgående suppleant Anne Mari Andersen.

Emne:
Godkendt referat fra generalforsamling og 137 års stiftelsesfest tirsdag den 6. november 2018.
 
Fremmøde:
Bestyrelsesmedlemmerne Frank Graversen, Jette Aagaard, Kurt Jørensen, Villy Jensen, Ebbe G. Hansen og Sven-Erik B. Sørensen.
Derudover suppleanterne Henning Folkmann-Staack og Anne Mari Andersen samt repræsentanten i BVF Knud Eriksen.
Bestyrelsesmedlem Jens-Chr. Jensen havde meldt afbud
 
GENERALFORSAMLING.
Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm afholdt generalforsamling tirsdag den 6. november 2018 i cafeteriet på Almegårds kaserne med 30 brødre tilmeldt.
3 udeblev uden afbud.
 
Velkomst og åbning af generalforsamlingen.
Formand Kurt Jørgensen bød velkommen til de fremmødte brødre og startede med at bede Knud Eriksen synge for på sangen ”I alle de riger og lande…”.
Derefter mindedes de 8 brødre som i årets løb var gået til ”Ryes Brigade”, Warny Pedersen, Jens Bo Westergaard, Leif Anker Lund, Finn Drejer Hansen, Ib Byder, Erik Mortensen, Olaf Olsen og Eigil V. Nielsen.
 
Derefter gik man over til dagsordenen og med henvisning til vedtægterne er følgende referat udarbejdet
 
1. Valg af dirigent.
Formanden forespurgte blandt de fremmødte brødre, men da ingen meldte sig, blev næstformand Frank Graversen (FG) valgt.
FG takkede for valget og kunne ved at henvise til landsbladet, hjemmesiden samt den skriftlige indkaldelse der var udsendt til alle brødre, konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
 
2. Valg af to stemmetællere.
Da ingen meldte sig frivilligt, blev Valde Dolleris og Jens O. Pedersen udpeget.
 
3. Bestyrelsens årsberetning fremlægges.
Formand Kurt Jørgensen fremlagde bestyrelsens årsberetning som kan ses på hjemmesiden: www.forsvarsbrødrebornholm.dk.
Under beretningen blev den nye ”redaktør” af hjemmesiden præsenteret, og Villy Jensen modtog stort bifald fra generalforsamlingen.
Kurt Jørgensen fortalte desuden, at han var blevet lovet, at ved fremtidige landsdækkende begivenheder hvor vi skal stille med fane, vil der fra centralt hold blive udgivet en ”kørevejledning”, så man kan komme uhindret frem.
Efter aflæggelse af beretningen, udtrykte broder Jens O. Pedersen stor respekt for arbejdet med mindedyssen og den fyldige beretning.
Han afsluttede med kraftigt at opfordre til, at landsledelsen arbejder på fortsat at have en protektor fra kongehuset.
 
Formanden efterlyste hjælpere til Skt. Hans aften og i løbet af aftenen meldte følgende sig:
Jens O. Pedersen (formiddag og evt. nat), Mikael Brandt (formiddag) samt Lars Tidemann Jensen (formiddag). Disse indkaldes senere til ”hjælpermøde” såfremt Skt. Hans aften 2019 bliver gennemført.
 
4. Orientering fra skydeudvalget.
Ebbe G. Hansen glædede sig over at se så mange af de brødre der normalt kommer i skydekælderen, også deltog i generalforsamlingen.
Han var meget glad for det store fremmøde i kælderen, det er rekordstort i hans tid som formand.
Han gjorde derefter reklame for Fugleskydningen og opfordrede alle brødre til, sammen med familien, at nyde denne dejlige dag i Robbedale.
Han sluttede af med at takke Frank Graversen for det gode samarbejde og meddele, at selvom han udtræder af bestyrelsen, så fortsætter han som formand i skydeafdelingen så længe han har gejsten.
 
5. Orientering fra dartudvalget.
Carsten Seier kunne ikke prale af samme fremgang som skydeafdelingen, men dartafdelingen har en lille trofast skare spillere der mødes hver onsdag under meget hyggelige former.
Der er naturligvis altid plads til flere, så kunne man tænke sig en hyggelig aften i godt selskab med en munter og bramfri tone, så møde op i broderstuen onsdag kl. 19.00.
Afslutningsvis takkede Carsten Seier for det gode samarbejde med bestyrelsen.
 
6. Fremlæggelse af revideret regnskab.
Det reviderede regnskab var forhåndsomdelt til alle, og sekretær Sven-Erik Sørensen gennemgik regnskabet.
Han advarede om, at den nedadgående medlemskurve kan få konsekvenser for muligheden for at afholde arrangementer hvor foreningen yder tilskud, samt at de manglende indtægter fra Skt. Hans tydeligt kunne ses på regnskabet.
Der var ingen der havde bemærkninger hertil, og bilagskontrollant Ib Larsen roste kasserer Jette Aagaard en for et flot stykke arbejde.
 
7. Fastsættelse af kontingent.
Bl.a. som konsekvens af regnskabet, fremsatte bestyrelsen forslag om at kontingentet steg fra 175,- til 195, - .
Efter forslag fra broder Mikael Brandt enedes forsamlingen om at beløbet blev 200,-.
 
8. Indkomne forslag fra medlemmer.
Kurt Jørgensen oplyste, at han ikke havde modtaget forslag fra medlemmerne til behandling, men i løbet af aftenen blev følgende forslag vedtaget:
• Ib Larsens forslag om at gøre reklame for foreningen over for nye tilflyttere.
• Bestyrelsen skal udarbejde et spørgeskema til medlemmerne, om hvorvidt de fortsat ønsker at betaling for landsbladet fortsat skal ske via kontingentet, eller at man selv ønsker at betale de 80,- som de 4 årlige numre koster, med muligheden for at vælge dette fra.
Alternativer kunne være et selvstændigt medlemsblad – kun for Bornholm.
 
Bestyrelsen havde forslag til justering af vedtægterne, men efter en længere gennemgang, enedes forsamlingen om, at disse udsendes før generalforsamlingen i 2019, således at man derpå kan nøjes med at stemme om disse, bl.a. skal der indføres en paragraf vedrørende vedtægtsændringer.
Formanden for dartafdelingen Carsten Seier udtrykte ønske om, at han gerne vil indkaldes til bestyrelsesmøderne, således at Dartafdelingen er repræsenteret.
 
Det konstateredes at man ikke henvender sig til de efterladte efter afdøde brødre for at inddrage medlemsemblemer.
 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Der var 6 bestyrelsespladser på valg:
• Frank Graversen blev genvalgt.
• Villy Jensen blev genvalgt
• Ebbe G. Hansen ønskede ikke genvalg og der var ingen der ønskede at træde i hans sted.
Derved er der 4 tomme bestyrelsespladser, hvilket ikke er langtidsholdbart. Generalforsamlingen vedtog, at bemyndige bestyrelsen til i løbet af året, at gå ud og finde egnede emner, som så kan indvælges i 2019.
 
10. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
• Henning Folkmann-Staack blev genvalgt som 1.suppleant.
• Søren ”Blik” Petersen erstattede Anne Mari Andersen der ikke ønskede genvalg.
 
11. Valg af bilagskontrollant (tidligere kaldet revisor).
• Ib Larsen blev genvalgt uden modkandidater.
 
12. Valg af bilagskontrollantsuppleant (tidligere kaldet revisorsuppleant).
• Jens O. Pedersen blev genvalgt uden modkandidater.
 
13. Udpegning af fanebærere.
Fanebærerne er jo ikke på valg, men er et tillidshverv som generalforsamlingen tildeler enkeltpersoner.
Frank Graversen, Søren ”Blik Petersen”, og Finn Carlsen ønskede heldigvis at fortsætte, og til supplering blev Søren Kyhn Jørgensen og Sven-Erik Sørensen udpeget.
 
14. Eventuelt.
Under dette punkt løftede Søren ”Blik” Petersen spørgsmålet om påklædnings- og bæringsbestemmelser for diverse mærker, medaljer m.v.
Formand Kurt Jørgensen orienterede om, at der findes bæringsregler og at han vil undersøge disse i lovudvalget og lovede en tilbagemelding inden jul.
 
Da der ikke var flere der ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen 2018 for afsluttet, hvorefter sangen ”Jeg elsker de grønne lunde” blev afsunget med Nina Vibe som forsanger.
 
137 ÅRS STIFTELSESFEST.
Derefter overgik man til stiftelsesfesten, og da man imellem generalforsamlingens punkt 8 og 9 af tidnød havde indtaget de gule ærter med tilbehør, blev kaffen og småkagerne indtaget samtidig med at man var nået til det formelle:
 
Fejring af årets jubilarer m.m.:
 
• 25-års jubilæumsmedalje:
Poul Bang Jacobsen og Lars Bille Jensen.
 
• 40-års jubilæumsmedalje:
Ingen i 2018.
 
• 50-års jubilæumsmedalje:
Jørgen Fried Petersen som ikke kunne være til stede, hvorfor Frank Graversen
oplæste en hilsen fra ham til de fremmødte brødre.
 
Optagelse af nye brødre.
Irene M.K. Jansson, Søren Kofod Jansson samt Heinz Karlshøj blev optaget som nye brødre og tildelt broderbrev samt emblem.
 
Kurt Jørgensen takkede derefter det afgående bestyrelsesmedlem Ebbe G. Hansen og afgående suppleant Anne Mari Andersen for et godt og engageret bestyrelsesarbejde, og de modtog begge vingaver og stort bifald fra generalforsamlingen.
 
 
For referat
Sven-Erik Sørensen
Sekretær