Nyker, den 19. november 2017

Til:
Bestyrelsesmedlemmerne i forsvarsbrødreforeningen på Bornholm
Suppleanterne Henning Folkmann-Staack og Anne Mari Andersen
Repræsentant i Bornholms Veteranforum Knud Eriksen
 
Emne:
Godkendt referat fra generalforsamling og 136 års stiftelsesfest tirsdag den 7. november 2017.
 
Til stede:
Bestyrelsesmedlemmerne Frank Graversen, Knud Eriksen, Kurt Jørensen, Kurt Mogensen, Nina B. Vibe, Villy Jensen, Ebbe G. Hansen og Sven-Erik B. Sørensen samt suppleanterne Henning Folkmann-Staack og Anne Mari Andersen.
 
GENERALFORSAMLING.
Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm afholdt generalforsamling den 7. november 2017 i cafeteriet på Almegårds kaserne med 49 brødre tilmeldt.
 
Velkomst og åbning af generalforsamlingen.
Den fungerende formand Kurt Jørgensen bød velkommen til de mange fremmødte brødre samt en særlig velkomst til præsidenten for De danske Forsvarsbroder-selskaber Karl Erik Nielsen.

Inden han åbnede generalforsamlingen gav han ordet til Steen Paldan der, sammen med sekretæren, i efteråret har arbejdet med en ny hjemmeside, som han kort gennemgik og præsenterede. Hjemmesiden blev vel modtaget af brødrene, så arbejdet frem mod relanceringen fortsætter, idet tidshorisonten dog p.t. er ukendt.

Derefter åbnede Kurt Jørgensen formelt generalforsamlingen og man startede med at synge ”I alle de riger og lande..”, for derefter at mindes 2 brødre som i årets løb var gået til ”Ryes Brigade”, Tom Sørensen og Arno Sørensen Møller.
 
Optagelse af nye brødre.
Der var desværre ikke nye brødre til optagelse, hvilket Kurt opfordrede de fremødte til at være opmærksom på, hver især gøre noget ved.
Derefter gik man over til dagsordenen og med henvisning til vedtægterne er følgende referat udarbejdet
 
1. Valg af dirigent.
Formanden forespurgte blandt de fremmødte brødre, men da der ikke var nogen der meldte sig, blev bestyrelsesmedlem Frank Graversen (FG) valgt.
FG takkede for valget og kunne, ved hjælp af en avisannonce og den daterede skriftlige indkaldelse der var udsendt til alle brødre, konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
 
2. Valg af to stemmetællere.
Da ingen meldte sig frivilligt, blev Steen Andersen og Jens-Christian Jensen udpeget.

3. Bestyrelsens årsberetning fremlægges.
Fungerende formand Kurt Jørgensen fremlagde bestyrelsens årsberetning som kan ses på hjemmesiden: www.forsvarsbrødrebornholm.dk.
Efter aflæggelse af beretningen, udtrykte broder Jens O. Pedersen stor respekt for arbejdet med mindedyssen, den fyldige beretning, samt bestyrelsens udfordringer i.f.m. formandsskiftet – som efter hans mening - var løst med stor pli. Afslutningsvis takkede han fanebærerne for altid at repræsentere foreningen på en værdig måde. 
 
4. Orientering fra skydeudvalget.
Ebbe G. Hansen glædede sig over at se så mange brødre samlet, og ønskede at der kom lige så mange i skydekælderen hver mandag, idet ALLE – både unge og gamle – og ikke mindst damerne er særdeles velkomne. Han opfordrede brødrene til at komme og prøve – det er gratis første gang og man får god instruktion forinden.
Fugleskydningen i Robbedale var – som sædvanlig – en rigtig god og hyggelig dag – og også her opfordrede han flere brødre til at møde frem med madkurven og nyde den gode stemning i kammeratligt selskab.
Årets fuglekonge Søren Blik Pedersen fik endnu et fortjent bifald.
Man har fokus på det kommende ”Skydecenter Nylars”, såfremt banen på Østre skole bliver nedlagt.
 
5. Orientering fra dartudvalget.
Også Carsten Seier ønskede sig endnu flere brødre til de ugentlige dart-onsdage kl. 19.00 i broderstuen hvor der, ligesom i skydeafdelingen, altid er en hyggelig stemning og godt kammeratligt samvær.
Årets dartmester blev Carsten Seier med Freddy Albæk og Lars Pedersen på de to næste pladser.
Årets ”sprællemand” blev Jan Tandrup og årets flidspræmie gik til Warny Pedersen.
Afslutningsvis takkede Carsten Seier for det gode samarbejde med bestyrelsen.
 
6. Fremlæggelse af revideret regnskab.
Det reviderede regnskab var forhåndsomdelt til alle, og kasserer Nina Vibe gennemgik regnskabet.
Der var ingen der havde bemærkninger hertil, og revisor Ib Larsen roste kassereren for et godt stykke arbejde.
 
7. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen fremsatte forslag om at kontingentet fortsatte uændret 175, - og dette blev enstemmigt vedtaget.
 
8. Indkomne forslag fra medlemmer.
Kurt Jørgensen oplyste, at han ikke havde modtaget forslag til behandling.
 
9. Valg af formand.
Ordstyrer FG forespurgte forsamlingen om der var nogen der havde lyst til at påtage sig hvervet som formand, men da det ikke var tilfældet blev bestyrelsens forslag – den fungerende formand Kurt Jørgensen – valgt under stort bilfald.
 
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Der var 4 bestyrelsespladser på valg:
• Knud H. Eriksen som ikke ønskede genvalg blev afløst af Jens-Christian Jensen
• Kurt Mogensen ønskede ikke genvalg og blev afløst af Jette Aagaard.
• Sven-Erik Sørensen blev genvalgt uden modkandidater
• Nina Vibe som ikke modtog genvalg og her lykkedes det ikke at finde en erstatning, hvorfor denne bestyrelsesplads - indtil videre - står tom.
 
11. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
• Henning Folkmann-Staack blev genvalgt som 1.suppleant og
• Anne Mari Andersen blev genvalgt som 2.suppleant.
 
12. Valg af revisor.
• Palle Steinlein blev genvalgt uden modkandidater.
 
13. Valg af revisorsuppleant.
• Kurt Jørgensen kunne ikke genvælges og blev afløst af Jens O. Pedersen.
 
14. Udpegning af fanebærere.
Fanebærerne er jo ikke på valg, men er et tillidshverv som generalforsamlingen tildeler enkeltpersoner.
Søren Blik Petersen, Frank Graversen, Kurt Mogensen og Finn Carlsen ønskede heldigvis at fortsætte, hvorimod det ikke lykkedes at finde en person til den sidste plads.
 
14 ½.
Dette uortodokse punkt blev indføjet, således at der var lejlighed til at stille spørgsmål til Præsident Karl Erik Nielsen og han kunne komme med et indlæg. Henset til det store talelyst fra de fremødte tidligere på aftenen, valgte han at udskyde sit indlæg til den efterfølgende stiftelsesfest. Der var dog ikke særlige spørgsmål til ham.
 
15. Eventuelt.
• Mindedyssen.
Kurt Jørgensen orienterede om arbejdet med renovering og synliggørelse af mindedyssen i Almindingen, hvorefter Mikael Brandt foreslog at man tog kontakt til Bornholms Stenhuggerlaug i.f.m. renoveringen, da de jo kender ”faget”.

Kurt Zarzycki opfordrede bestyrelsen til at tegne en særlig forsikring for lige netop dette arbejde, idet de gamle sten kan være skrøbelige at arbejde med.
 
Kurt Jørgensen forklarede at bestyrelsen vil indhente tilbud på arbejdet (forventeligt omkring 45.000,-) og vil derfor søge fonde til dækning af dele af udgifterne. Der var en generel holdning på generalforsamlingen til, at dette arbejde skulle fortsætte.
 
Kurt Jørgensens forslag om at flytte tidspunktet for mindehøjtideligheden den 18. april fra kl. 10.00 til ”om eftermiddagen” blev vel modtaget, særligt da mindedyssen den 18. april 2018 har 80-års jubilæum og der påtænkes en større højtideligholdelse samt en ”genindvielse” af den renoverede dysse.
 
Da der ikke var flere der ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen 2017 for afsluttet, hvorefter sangen ”Jeg elsker de grønne lunde” blev afsunget.

136 ÅRS STIFTELSESFEST.
Efter en kort pause, gik stiftelsesfesten i gang og man startede traditionen tro med spisning af gule ærter med tilbehør samt en øl eller vand.
Under festen fik Præsident Karl Erik Nielsen ordet, og han gav et grundigt og tankevækkende indlæg om det kommende forsvarsforlig, hvilket affødte en del spørgsmål og meningstilkendegivelser.
Afslutningsvis fremhævede han hjemmesiden hos Folk & Sikkerhed samt DSM hvis man vil vide mere.
 
Derefter gik man til fejring af årets jubilarer m.m.:
• 25-års jubilæumsmedalje:
       Bjarne Jørgensen, Ernst K. Pedersen og Jens O. Pedersen.
• 40-års jubilæumsmedalje:
        Hans Peter Jensen og Reni Pedersen.
• 50-års jubilæumsmedalje:
        Finn Carlsen, Per Gøsta Jacobsen, Ib Larsen og Jan Rasmussen.
 
Derefter kaldte Kurt Jørgensen Carsten Seier frem, og til forsamlingens store bifald – og til hans egen store overraskelse – blev han udnævnt til æresmedlem. Kurt takkede Carsten for hans ihærdige arbejde i Dartafdelingen, hans indsats i.f.m. Skt. Hans aften og ikke mindst hans 10 år som medlem af bestyrelsen.
 
I.f.m. udsendelse af indkaldelsen til generalforsamlingen, blev denne for første gang også udsendt elektronisk, og Kurt Jørgensen havde i den medfølgende mail skrevet, at såfremt man reflekterede på denne mail, deltog man i en konkurrence om 2 fl. vin. Der var – ganske flot – 42 brødre der havde reageret og blandt dem var Hans Jacob Rømer udtrukket som den heldige vinder.
 
Kurt oplyste derudover, at der i løbet af foråret vil tilgå alle medlemmer en mail, hvori  ”Regler for bæring af medaljer m.v.” præciseres.
 
Kurt Jørgensen takkede derefter de tre afgående bestyrelsesmedlemmer: Knud Eriksen, Kurt Mogensen og kasserer Nina Vibe for et godt og engageret bestyrelsesarbejde, og de modtog alle vingaver og stort bifald fra generalforsamlingen sammen med Erling Vibe for hans store arbejde som foreningens webmaster.

For referat
Sven-Erik Sørensen
Sekretær