Til
Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleant i Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm
Repræsentant i Bornholms Veteran Forum Knud Eriksen
Formand for Skydeafdelingen Ebbe G. Hansen samt afgående bestyrelsesmedlemmer Jette Aagaard, Sven-Erik Sørensen og Jens-Chr. Jensen
 
Emne:
Referat fra generalforsamling og 138 års stiftelsesfest tirsdag den 5. november 2019.
 
Fremmøde:
Formand Kurt Jørgensen
Bestyrelsesmedlemmerne Frank Graversen, Jette Aagaard, Villy Jensen, og Sven-Erik Sørensen
Derudover suppleanterne Henning Folkmann-Staack og Søren Blik Petersen
Bestyrelsesmedlem Jens-Chr. Jensen samt repræsentanten i BVF Knud Eriksen havde meldt afbud.
 
GENERALFORSAMLING.
Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm afholdt generalforsamling tirsdag den 6. november 2019 i cafeteriet på Almegårds kaserne med 30 deltagende brødre.
 
Velkomst og åbning af generalforsamlingen.
Formand Kurt Jørgensen bød velkommen til de fremmødte brødre og startede med at synge for på sangen ”I alle de riger og lande…”.
Derefter mindedes broder Ole Stange som i årets løb var gået til ”Ryes Brigade”.
Derefter gik man over til dagsordenen og med henvisning til vedtægterne er følgende referat udarbejdet.
 
1. Valg af dirigent.
Formanden forespurgte blandt de fremmødte brødre, men da ingen meldte sig, blev næstformand Frank Graversen (FG) valgt.
FG takkede for valget og kunne, ved at henvise til landsbladet, hjemmesiden samt den skriftlige indkaldelse der var udsendt til alle brødre, konstatere at generalforsamlingen kun manglede omtale i den lokale presse for at være lovligt indvarslet.
Medlemmerne godtog denne undtagelse og generalforsamlingen kunne gennemføres.
 
2. Valg af to stemmetællere.
Da ingen meldte sig frivilligt, blev Carsten Seier og Jens O. Pedersen udpeget.
 
3. Bestyrelsens årsberetning fremlægges.
Formand Kurt Jørgensen fremlagde bestyrelsens årsberetning som kan ses på hjemmesiden: www.forsvarsbrødrebornholm.dk.
Efter aflæggelse af beretningen, takkede broder Jens O. Pedersen bestyrelsen for det gode arbejde, og poienterede at det er alles ansvar af skaffe nye medlemmer, men at der hviler et særligt ansvar herfor på bestyrelsen.
Han sluttede af med at rose skribenten til landsbladet for et godt arbejde der fortsat sætter Bornholm på landkortet.
 
4. Orientering fra skydeudvalget.
Ebbe G. Hansen takkede de 12 – 13 brødre der trofast møder op i skydekælderen og er med til at skabe en hyggelig stemning.
Han fortalte at fremtiden på Østre skole fortsat er uafklaret, men at man, sammen med Rønne Skyttekreds, håber på den bedste løsning.
Han takkede også de få men gode hjælpere han havde samarbejdet med til Skt. Hans og Fugleskydningen, men at han fratræder som ”tovholder” på Skt. Hans aften på grund af manglende opbakning fra brødrene. Han vil dog fortsat gerne være ”menig hjælper”.
Han beklagede det lille fremmøde til Fugleskydningen, og ønskede endnu en gang Kurt Zarzycki tillykke med titlen som Fuglekonge.
Han oplyste, at grundet stigende administrativt arbejde, stopper han som formand i skydeafdelingen med udgangen af denne sæson.
Det blev oplyst, at en ny formand måske er på vej og Ebbe sluttede med at takke hjælperne for alle de gode år i skydekælderen.
Broder Jens O. Pedersen spurgte om man havde en ”plan B”, hvis Østre skole sælges og man skal flytte til Nylars eller Aakirkeby, hvilket han betegnede som katastrofalt.
Dirigenten oplyste, at interessegruppen for Østre skole som foreningshus er tilskrevet om vores holdning. De afholdt foriøvrigt møde samme aften.
Afslutningsvis blev det oplyst, skytternes egenbetaling er steget, idet vi er pålagt at betale 25 % af udgifterne til et nyt alarmsystem.
 
5. Orientering fra dartudvalget.
Carsten Seier startede med at takke for opmærksomheden på hans runde fødselsdag.
Sæsonen 2019/ 2020 er allerede godt i gang, og han oplyste at der havde været en lille nedgang i deltagerantallet., idet der indtil nu har været 8 faste spillere.
Ved sæsonafslutningen 12. april blev resultaterne efter 24 onsdage hvor man har kæmpet om at blive årets dartmester opgjort:
Dartmester 2018/ 2019: Carsten Seier, nr. 2 blev Freddy Albæk og nr. 3 Lars Petersen.
Bulls Eye mester Lars Petersen og årets sprællemand Jan Tandrup.
Flidspræmie for alle 24 onsdage: Freddy Albæk, Carsten Seier og Finn Carlsen.
Dartpokalen for 2018 gik til Carsten Seier og Bulls Eye pokalen til Lars Petersen.
Han udtrykte bekymring hvis afdelingen blev pålagt udgifter i forbindelse med opsætning af den nye varmepumpe.
Frank Graversen oplyste, at der ikke var planer herom, idet BRK fortsat afholder udgifterne til strøm.
Han sluttede med at takke dartspillerne for en god og hyggelig sæson, samt bestyrelsen for godt samarbejde.
Set i lyset af den skrantende økonomi, foreslog Søren Blik Petersen at man overvejede at slå sig sammen med Rønne Skytteforening og spille dart i skydekælderen, et forslag der dog ikke vandt genklang.
 
6. Fremlæggelse af revideret regnskab.
Det reviderede regnskab var forhåndsomdelt til alle, og sekretær Sven-Erik Sørensen gennemgik regnskabet i detaljer.
Han sluttede med at konstatere, at vores formue er faldet med 25 % i forhold til sidste år, og advarede om, at den nedadgående medlemskurve kan få konsekvenser for muligheden for at afholde arrangementer, samt at de manglende indtægter fra Skt. Hans tydeligt kunne ses på regnskabet.
Der var ingen der havde bemærkninger hertil, og bilagskontrollant Ib Larsen roste kasserer Jette Aagaard for et flot stykke arbejde.
 
7. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsens forslag om uændret 200,- blev vedtaget.
 
8. Indkomne forslag fra medlemmerne.
Kurt Jørgensen oplyste, at han ikke havde modtaget forslag fra medlemmerne til behandling.
 
9. Valg af formand.
Kurt Jørgensen blev genvalgt uden modkandidater.
 
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Ingen af de 3 bestyrelsespladser på valg, Jette Aagaard, Sven-Erik Sørensen og Jens -Christian Jensen ønskede genvalg, hvilket efterlader 6 tomme pladser.
Derved er der kun 2 bestyrelsesmedlemmer, og da der ifølge vedtægterne skal være minimum 4, blev de 2 suppleanter rykket op som fuldgyldige medlemmer.
Som 5. medlem af bestyrelsen meldte Søren Kofod Jansson sig.
 
11. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
Carsten Seier meldte sig som suppleant, men det lykkedes ikke at finde nr. 2.
 
12. Valg af bilagskontrollant (tidligere kaldet revisor).
Jens O. Pedersen blev valgt som ny bilagskontrollant, da Palle Steinlein ikke ønskede genvalg.
 
13. Valg af bilagskontrollantsuppleant (tidligere kaldet revisorsuppleant).
Finn Carlsen blev valgt uden modkandidater.
 
14. Udpegning af fanebærere.
Fanebærerne er jo ikke på valg, men er et tillidshverv som generalforsamlingen tildeler enkeltpersoner.
Frank Graversen, Søren Blik Petersen, Finn Carlsen, Søren Kyhn Jørgensen og Sven-Erik Sørensen ønskede heldigvis at fortsætte.
 
15. Eventuelt.
• Søren Blik Petersen spurgte hvorfor Forsvarsbrødrene ikke længere bliver inviteret til arrangementer på kasernen.
Formanden lovede at tage kontakt til formanden for Danske Veteraner for at få svar på spørgsmålet.
Lennart Vest-Leidecker oplyste, at så vidt han vidste har Danske Veteraner droslet ned på deres aktiviteter.
• Søren spurgte også om det var muligt at flytte tidspunktet for afholdelse af flagdagen til formiddag/ middag.
Formanden lovede også her at tage kontakt til arrangørerne.
• Søren Kofod Jansson takkede på hans og hustruens vegne for deltagelsen i fejring af deres guldbryllup.
• Ib Larsen opfordrede stærkt til at være mere synlig i pressen, det kunne skaffe nye medlemmer.
Formanden lovede at tage fat i den nytiltådte chefredaktør på Bornholms Tidende
for at fremme hans kendskab til foreningen.
Jens O. Pedersen bakkede kraftigt op omkring Ibs indlæg, og opfordrede
formanden til at indsende kommentarer til avisen hver gang der er noget i
pressen om Forsvaret, eksempelvis opgraderingen af Radarhovedet.
Kurt Jørgensen lovede at Forsvarsbrødreforeningen fremover vil tilstræbe at
være mere synlig i pressen.
• Mikael Brandt havde været i skydekælderen for første gang og havde følt sig godt modtaget, så han opfordrede andre til at møde frem også.
• Sven-Erik Sørensen spurgte om foreningen vil bakke om omkring en ”fejring” af 75-året for russernes afrejse fra Bornholm i 2021, i stedet for Danmarks befrielse i 2020.
Der udspandt sig en længere debat for og imod, og konklusionen blev, at hvis Folk og Sikkerhed (eller andre) arrangerer noget i 2021 tager vi stilling hertil, men vi deltager i 2020 hvis vi bliver inviteret.
Da der ikke var flere der ønskede ordet og tiden var fremskreden, takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen 2019 for afsluttet.

138 ÅRS STIFTELSESFEST.
Derefter overgik man til stiftelsesfesten, og da de gule ærter med tilbehør var indtaget, blev kaffen og småkagerne indtaget samtidig med at man var nået til det formelle:
 
Optagelse af nye brødre.
Preben Jensen blev optaget som ny broder og tildelt broderbrev samt emblem.
Fejring af årets jubilarer m.m.:
 
• 10-års jubilæumsmedalje:
Bent Clausen og Frank Graversen blev tildelt jubilæumsmedalje
Nalle Pedersen og Kenny Thøgersen får overrakt deres senere.
 
• 25-års jubilæumsmedalje:
Carsten Seier.
 
• 40-års jubilæumsmedalje:
Claus Westh Olsen.
 
• 50-års jubilæumsmedalje:
Mogens Andersen og Poul Erik Pihl får deres overrakt på et senere tidspunkt.
 
• Nyt æresmedlem:
Ebbe G. Hansen blev udnævnt til nyt æresmedlem under stort og taktfuldt bifald. Kurt Jørgensen begrundede udnævnelsen med, at Ebbe igennem mange år har ydet en stor og fortjenstfuld indsats, dels som formand for skydeafdelingen, bestyrelses-medlem, tovholder på Skt. Hans aften samt ikke mindst arrangør af fugleskydningen.
Dernæst takkede formanden afgående bestyrelsesmedlemmer Jette Aagaard og Sven-Erik Sørensen for et godt og engageret bestyrelsesarbejde, og de modtog begge vingaver og stort bifald fra generalforsamlingen.
Jens-Chr. Jensen vil senere modtage sin vingave.
Dermed var man nået til afslutningen på det formelle, og derfor blev sangen ”Jeg elsker de grønne lunde” afsunget.
Kurt Jørgensen opfordrede dog til at man fortsatte med det hyggelige samvær, hvorefter den nyvalgte bestyrelse trak sig tilbage for at konstituere sig.
 
For referat
Sven-Erik Sørensen
Afgående sekretær